Thống nhất chủ trương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo

20/12/2021 - 10:04 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo đó để được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện có “100% số huyện trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.

Tỉnh Bà Rịa có 08 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (các huyện: Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo; thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu) và 82 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 47 xã và 35 phường, 1 thị trấn).

Tại Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 24/12/2010  của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, tỉnh đã lựa chọn 5 huyện: Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ) và thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa) để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và không triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với huyện Côn Đảo và thành phố Vũng Tàu.

Đến nay toàn tỉnh đã có 46/46 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Huyện Châu Đức đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021; Huyện Long Điền đã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Huyện Đất Đỏ đã có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; huyện Xuyên Mộc đã có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021; Thị xã Phú Mỹ có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% và đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; Thành phố Bà Rịa có 03/03 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Như vậy để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2025. Ngày 4/10/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 14338/UBND-VP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo, trong đó thống nhất chủ trương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban và UBND xã Long Sơn căn cứ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt 19 tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Long Sơn; đồng thời tổ chức thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh). Sau khi xã Long Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm xây dựng hồ sơ thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng trình tự, thủ tục quy định; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh) để tổ chức thẩm tra, đề nghị xét công nhận thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới theo nhóm tiêu chí cấp huyện của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (với 09 tiêu chí cấp huyện).

Căn cứ Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá kết quả các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí huyện nông thôn mới đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự, quy định báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh) để tổ chức thẩm tra, thẩm định đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đồng thời tổ chức thẩm tra, thẩm định đề nghị xét công nhận nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

                                                                        HTN