Giới thiệu

Căn cứ pháp lý: Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản có chức năng nhiệm vụ như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức:

    1. Lãnh đạo Chi cục gồm có: 01 Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng

    2. Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục: Gồm 5 phòng

  • Phòng Hành chính - Tổng hợp
  • Phòng Quản lý chất lượng
  • Phòng Chế biến thương mại nông sản
  • Trạm Kiểm nghiệm Nông lâm sản và Thủy sản

II. Về chức năng nhiệm vụ:

    1. Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    2. Nhiệm vụ và quyền hạn

        2.1 Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

        2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

        2.3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

        2.4. Đầu mối tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn;

c) Đầu mối tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối;

d) Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm  mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;

đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;

e) Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định.

        2.5. Thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối:

a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật;

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

        2.6. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.

        2.7. Về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản, muối:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

               b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản, muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

        2.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý việc đăng ký bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định.

        2.9. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn, đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật.

        2.10. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

        2.11. Quản lý tổ chức hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật. 

        2.12. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

        2.13. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

        2.14. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

        2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

        3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục:

        a. Phòng hành chính – Tổng hợp:

- Tham mưu lãnh đạo Chi cục về công tác hành chính, quản trị, văn phòng. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác quân sự, an ninh quốc phòng.

- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chi cục; xây dựng chương trình, lịch công tác hàng tuần cho Chi cục.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục kiểm tra về thể thức văn bản trước khi chuyển cho Lãnh đạo Chi cục ký duyệt ban hành;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục về công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, phát hành công văn đi, quản lý công văn đến; quản lý con dấu và in ấn, phát hành tài liệu theo đúng chế độ quy định hành chính, văn thư, thực hiện chế độ bảo mật (đối với các tài liệu thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước). Theo dõi (bản giấy và phần mền), tham gia phối hợp giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục.

- Quản lý, xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương và các nguồn tài chính của Chi cục; quản lý tài sản, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động cơ quan; tổ chức tiếp đón khách đến làm việc, hội họp; thực hiện việc quản lý các nguồn kinh phí được cấp, đảm bảo chi đúng, chỉ đủ theo chế độ hiện hành; quản lý điều động xe và các phương tiện phục vụ công tác cơ quan.

- Chủ trì, đề xuất, kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008; Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác pháp chế theo quy định.

- Tham mưu xây dựng Cơ quan có đời sống văn hóa tốt, cơ quan xanh, sạch đẹp;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, Trạm (gọi chung là phòng chuyên môn) tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong việc: quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục; trình điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ các phòng; xây dựng ban hành quy chế, cơ chế phối hợp công tác giữa các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu việc kê khai tài sản, nhận xét đánh giá hàng năm theo quy định. Đồng thời tham mưu đề bạt bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, thi đua khen thưởng, kỷ luật, rà soát, bổ sung quy hoạch cán trong phạm vi thẩm quyền của Chi cục.

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo tổng hợp về tổ chức cán bộ và các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chi cục trưởng.

b. Phòng Quản lý chất lượng:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và phối hợp xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP, xúc tiến thương mại.

- Phối hợp với thanh tra Sở và các đơn vị quản lý tổ chức hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.

- Tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định.

- Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chi cục trưởng.

c. Phòng Chế biến, thương mại nông sản:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực chế biến, thương mại nông, thủy sản.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản, muối theo nhiệm vụ được phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chi cục trưởng.

d. Trạm Kiểm nghiệm:

- Tham mưu giúp Chi cục trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động Kiểm nghiệm và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động về kiểm nghiệm Chất lượng nông lâm và thuỷ sản: kiểm nghiệm vi sinh, hoá học, môi trường.

- Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản.

- Tham gia thực hiện việc hướng dẫn và đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chi cục trưởng.