Đăng ký

Nhằm mục đích giúp cho tổ chức/cá nhân hiểu rõ các quy định về phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh trong quá trình sử dụng. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh đề nghị quý tổ chức/cá nhân trước khi sử dụng phần mềm để đăng thông tin bán và thông tin mua cần phải đọc trước và tuân thủ các điều khoản sử dụng phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cụ thể như sau:

  1. Người đăng thông tin bán và thông tin mua trong phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật về thông tin đăng có đúng sự thật hay không.
  2. Người đăng thông tin bán và thông tin mua phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về đảm bảo hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm: Đối với các doanh nghiệp/công ty (thuộc phạm vi quản lý theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phátb triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo đúng quy định; đối với các cơ sở nhỏ lẽ (theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phải có giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với địa phương theo quy định của pháp luật.
  3. Đơn vị quản lý phần mềm (Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh): Kiểm duyệt thông tin; hỗ trợ bổ sung thông tin; đăng thông tin; cung cấp thông tin cho bên mua và bên bán.
  4. Mọi giao dịch mua bán được 2 bên liên hệ và giao dịch trực tiếp không liên quan đến đơn vị sử dụng và quản lý.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính báo./.

Đọc điều khoản