Mức hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm nông nghiệp

06/05/2019 - 03:03 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, việc chi hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất, cụ thể:

- Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua bao bì, nhãn mác sản phẩm.

- Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm: các loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo.

- Hỗ trợ tối đa 70% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang.

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn đồng bằng.

Thông tư 08/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/3/2019.

CBTMNS