Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025

13/05/2019 - 07:37 | Xúc tiến thương mại

Ngày 23/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

Theo Kế hoạch được phân chia thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn I (từ năm 2020 đến 2022), mục tiêu là xác định các vùng sản xuất nông nghiệp định hướng phát triển theo hình thức hữu cơ trên một số cây trồng gồm: lúa, hồ tiêu, ca cao, rau các loại, cây ăn quả; đồng thời sẽ thực hiện 05 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên 03 loại cây trồng với diện tích 1,9 ha, sản lượng khoảng 10 tấn/năm. Trên cơ sở đó xây dựng, ban hành quy trình kỹ thuật sản xuất áp dụng trên địa bàn tỉnh đối với: rau (05 loại rau phổ biến), ca cao, hồ tiêu.

Mục tiêu của giai đoạn II (từ năm 2023-2025) sẽ thực hiện 10 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên 07 loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản với diện tích 52,2 ha, sản lượng khoảng 150 tấn/năm; từ đó làm cơ sở xây dựng, ban hành quy trình kỹ thuật sản xuất áp dụng trên địa bàn tỉnh đối với một số loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và thực hiện 01 mô hình áp dụng Hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS trên cây rau với diện tích 01 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ và mô hình áp dụng Hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS.


Kế hoạch cũng đưa ra giải pháp và các nội dung triển khai thực hiện trong từng giai đoạn. Theo đó, trong giai đoạn I sẽ triển khai các nội dung: Lựa chọn, xác định vùng sản xuất nông nghiệp định hướng phát triển theo hình thức hữu cơ đến năm 2025 (gồm 17 vùng tại 5 huyện thị, với tổng diện tích 120 ha); Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và 100% số hộ nông dân, chủ cơ sở và người sản xuất trực tiếp trong vùng sản xuất; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên một số loại cây trồng;  Xây dựng, ban hành Quy trình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ trên một số cây trồng; Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ; Tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1.

Giai đoạn II tiếp tục phát huy kết quả của giai đoạn I. Tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên một số loại cây trồng khác và một số vật nuôi, thủy sản; Xây dựng, ban hành Quy trình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ trên một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Tiếp tục phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ. Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và các vấn đề liên quan; kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hữu cơ; thanh tra, truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý sản phẩm hữu cơ (bao gồm thực phẩm hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, thủy sản hữu cơ và sản phẩm hữu cơ khác) không đảm bảo chất lượng theo quy định. Dự toán tổng kinh phí triển khai Kế hoạch vào khoảng 18,9 tỷ đồng; trong đó, vốn Ngân sách khoảng 9,4 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của cơ sở sản xuất.

Nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo đưa nội dung sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ vào ưu tiên xét duyệt các dự án được hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018­ - 2020 và Nghị quyết số 03/2018/NQ/HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020. (Chi tiết Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 đăng đăng trên website: http://www.baria-vungtau.gov.vn)

Kim Khánh