Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025.

06/05/2019 - 01:47 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Căn cứ Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 HĐND tỉnh về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 7/03/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025;

1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau: Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định; Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với Công ty cổ phần.

2. Nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ:

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 05 triệu đồng/thủ tục/đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp;

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhưng không quá 20 triệu đồng đối với nhãn hiệu đăng ký trong nước, không quá 40 triệu đồng đối với nhãn hiệu đăng ký ở nước ngoài, không quá 40 triệu đồng đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích đăng ký trong nước, không quá 60 triệu đồng đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích đăng ký ở nước ngoài.

b) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới:

- Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, nhưng không quá 10 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ sở;

- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; Hỗ trợ 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Hỗ trợ 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường, nhưng không quá 10 triệu đồng/01 lần thử và không quá 01 lần/năm;

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp tự tổ chức đo lường, nhưng không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp;

- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước, nhưng không quá 10 triệu đồng/01 lần thử và không quá 01 lần/năm.

c) Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ:

Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ, nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng và không quá 01 hợp đồng/năm.

d) Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa:

- Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo/năm;

- Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu;

- Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, nhưng không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp đối với Hội chợ triển lãm nước ngoài, không quá 12 triệu đồng/doanh nghiệp đối với Hội chợ triển lãm trong nước; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

đ) Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung:

- Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá 50 triệu đồng/năm.

- Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia và phương thức hỗ trợ, cơ quan tiếp nhận:

a. Hồ sơ đăng ký tham gia.

          - Đơn đăng ký tham gia.

          - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mẫu quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          - Thuyết minh nội dung đề nghị hỗ trợ (nếu có).

          b. Phương thức hỗ trợ:

          - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ 1 lần sau khi được Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ đạt yêu cầu.

          - Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia nhiều nội dung thì nghiệp thu và nhận hỗ trợ được thực hiện theo từng nội dung.

          4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lương - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc quý tổ chức/cá nhân có thể liên hệ: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Điện thoại: 0943.133.909 - Email: cbtmnsvt@gmail.com.

Người liên hệ: Ông Nguyên Văn Bình - Phòng Chế biến thương mại nông sản - Điện thoại: 0974.254.607 - Email: vannguyenbinh@gmail.com, để được giải đáp./.

(Chi tiết Đề án hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 HĐND tỉnh và Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 7/03/2019 của UBND tỉnh quý tổ chức/cá nhân có thể xem trên wed http://congbao.baria-vungtau.gov.vn)

Xoan Anh