BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CHỦ CƠ SỞ VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN”

08/03/2021 - 10:02

Ngày 08/3/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL Bãi bỏ các thủ tục hành chính “cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh”

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính: Thông tư số 29/2020/TT- BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kim Khánh