Xã Tam Phước của huyện Long Điền đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

15/04/2021 - 10:05 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Xác định xây dựng nông thôn mới là một Chương trình trọng điểm mang tính chiến lược, lâu dài xuyên suốt. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ và chính quyền xã Tam Phước, huyện Long Điền đã chủ động lập kế hoạch và phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Xã đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/ĐU ngày 20/7/2018 của Đảng ủy xã Tam Phước về việc thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn xã. Theo đó, xã đã xây dựng Kế hoạch với lộ trình, bước đi và giải pháp cụ thể phù hợp với xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Cụ thể, xã đã tiếp tục “nâng chất” đời sống vật chất, tinh thần cho người dân bằng cách xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững. Địa phương đã đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả cho giá trị kinh tế cao, cũng cố hệ thống chính trị vững mạnh, bảo vệ môi trường. Đồng thời tập trung triển khai các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất mới nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức và sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân trên địa bàn xã Tam Phước, xã đã hoàn thành đạt 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (giai đoạn 2018 – 2020), đạt tỷ lệ 100% và không có nợ động trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật là các tiêu chí như: Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng/ người/năm; 6/6 ấp được công nhận ấp văn hóa; hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp khang trang, hiện đại, phục vụ sản xuất, nhu cầu đời sống tinh thần nhân dân. Đồng thời, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của xã Tam Phước đã được UBND huyện Long Điền hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự và thủ tục và đã được Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp nhận, thẩm tra, đánh giá đảm bảo theo đúng quy định. Với những kết quả đã đạt được, xã Tam Phước đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Tam Phước của huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Tờ trình số 34/TTr-SNN-VPĐP ngày 08/02/2021 và được UBND tỉnh công nhận xã Tam Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 25/02/2021.

May