UBND tỉnh chỉ đạo giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

07/12/2021 - 09:16 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Để kịp thời thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tại văn bản số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo:

1. Đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay

Giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH tỉnh, các Phòng giao dịch huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoản thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH trên địa bàn thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua NHCSXH trên địa bàn thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phương thức giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Chính sách Xã hội xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay theo văn bản hướng dẫn số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam. Toàn bộ số tiền giảm lãi hàng tháng cho khách hàng được hạch toán ghi giảm số tiền thu lãi trong kỳ các chương trình tín dụng tương ứng của các đơn vị và được loại trừ khi quyết toán tài chính năm 2021.

3. Tổ chức thực hiện

a) Giao Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh: Chỉ đạo các Phòng giao dịch  huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện việc giảm lãi suất cho vay theo văn bản hướng dẫn số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc Hướng dẫn giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ- TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, tính toán số tiền lãi giảm để thực hiện giảm lãi cho người vay trong năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua NHCSXH tỉnh để cho vay và sao kê, tổng hợp số tiền giảm lãi cho vay các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, thị, thành phố.

- Phối hợp với các tổ chức Chính trị-xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg đến người vay.

b) Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyên, thị, thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện:

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể để người dân trên địa bàn biết về nội dung Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

- Chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị, thành phố chủ động thực hiện việc giảm lãi suất cho vay theo hướng dẫn số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc Hướng dẫn giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, tính toán số tiền lãi giảm để thực hiện giảm lãi cho người vay trong năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện ủy thác qua NHCSXH tỉnh để cho vay và sao kê, tổng hợp số tiền giảm lãi cho vay các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, thị, thành phố

c) Đề nghị Hội Nông dân, LH Phụ Nữ, Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên CSHCM tỉnh:

- Phối họp với chi nhánh NHCSXH tỉnh tuyên truyền về Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 cua Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Tiếp tục triển khai phổ biến đến các hội đoàn thể cơ sở, các Tổ tiết kiệm và vay vốn và người vay vốn được biết.

Nguyễn Bình