UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

29/11/2021 - 16:36 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Quyết định số 28/2021/QĐ- TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Theo đó, ngày 06/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 14601/UBND-VP về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Nhằm để đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động được kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu, Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

4. Các đơn vị sử dụng lao động khẩn trương rà soát, lập và gửi cơ quan BHXH danh sách người lao động đang tham gia BHTN tại đơn vị thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ quy định./.


Kim Khánh