Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

04/05/2023 - 08:36 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 20/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 409/QĐ-BTTTT tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025. Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản, người lao động về chống khai thác IUU, góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển bền vững, ổn định sinh kế bền vững của người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh trên các vùng biển và thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Nhiệm vụ của các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chính sách, quy định pháp luật của Việt Nam, các cam kết, điều ước quốc tế có liên quan về chống khai thác IUU; tác hại của khai thác IUU đối với sự phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các tổ chức, cá nhân điển hình trong chống khai thác IUU; thông tin kết quả điều tra, xử lý một số vụ việc điển hình về môi giới, móc nối tàu cá của ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài nhằm mục đích giáo dục, cảnh báo, răn đe.

Ngoài ra, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”. Từ đó, nhằm ngăn chặn và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (sau đây gọi tắt là chống khai thác IUU) của tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam; chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài./.

Thúy Nga