Triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội

11/05/2023 - 12:06 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 4617-CV/TU ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc “cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý những hành vi trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý và giám sát nội dung các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến các ban đảng của Tỉnh ủy, đảng đoàn, Tỉnh Đoàn; tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh.

Thanh Thủy