Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.

16/02/2023 - 08:17 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch số 554/KH-BCĐ ngày 07/02/2023 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính đề nghị các tổ chức hiệp hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hội viên, các doanh nghiệp   hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh, người thân gia đình và cộng đồng xã hội về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong đó, tập trung tuyên truyền: Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch số 73-KH/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và Kế hoạch số 329/KH-BCĐ, ngày 24/8/2021 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 18/8/2021;


         2. Tuyên truyền, vận động cho doanh nghiệp, bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội bằng việc làm cụ thể, thiết thực, gương mẫu trong việc sử dụng trang thiết bị văn phòng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sản xuất; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cần thể hiện tính tiên phong, gương mẫu tạo thói quen sử dụng hàng Việt Nam trong các hoạt động của cơ quan sinh hoạt của nhân, gia đình.

3. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước còn từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới; vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng.

4. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và phân phối thiết lập hệ thống các điểm bán hàng Việt Nam bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, chương trình đưa “Hàng Việt về nông thôn”, "Hàng Việt ra Côn Đảo", các địa bàn còn nhiều khó khăn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc, khu công nghiệp tập trung...; Tăng cường tham dự các hội chợ, điểm bán hàng Việt để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và các phiên chợ hàng Việt nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

Thảo Nguyên