Triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

22/08/2023 - 15:07 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Nhằm mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ một cách hiệu quả, bền vững. Thật sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết hợp tác xã, thu hút người dân, hộ kinh doanh cá thể và những tổ chức tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh”

Để kế hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cần sự tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Song song với đó, cần tập trung và chú trọng một số nội dung và giải pháp, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, hội viên, phụ nữ và người dân về chính sách liên quan hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Tôn vinh, khen thưởng, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

2. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ

Tư vấn, hướng dẫn hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tổ chức hội nghị, diễn đàn kết nối, xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ với các sàn giao dịch thương mại điện tử/kênh mua sắm trực tuyến; tham gia chuỗi phân phối hàng hóa, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà phân phối để đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

3. Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ

Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ gắn với sản xuất các sản phẩm chủ lực của từng vùng, từng địa phương, sản phẩm OCOP theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cây trồng đặc sản địa phương; hỗ trợ xây dựng phương án thu hút, mở rộng thành viên, tư vấn xây dựng điều lệ; hướng dẫn thủ tục sắp xếp, củng cố tổ chức, hoạt động của 100% hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ phù hợp với các quy định hiện hành. - Vận động các hợp tác xã, tổ hợp tác cùng ngành, nghề, lĩnh vực tăng cường trao đổi, hợp tác, mở rộng quy mô và gắn kết, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả. Cung cấp thông tin về chính sách thương mại, nông nghiệp, dịch vụ cho các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

4. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị điều hành, tổ chức tham quan, học tập trong và ngoài nước cho nữ quản lý, điều hành hợp tác xã; lãnh đạo các hợp tác xã, tạo việc làm cho lao động nữ; tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho ít nhất 50% thành viên và lao động nữ tại hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành. - Phối hợp đào tạo, cấp chứng chỉ về kỹ năng quản trị, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ (đối với chức danh giám đốc, kế toán, kiểm soát), kiến thức quản trị, kinh doanh, ứng dụng công nghệ cho ít nhất 30% nữ quản lý, điều hành hợp tác xã do các cấp Hội hỗ trợ thành lập; phối hợp tổ chức đào tạo ứng dụng thương mại điện tử cho trên 50% thành viên và lao động nữ của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

5. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Nghiên cứu, tham gia góp ý chính sách hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ; thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã;  tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ; tổ chức các đoàn khảo sát, tham quan, bồi dưỡng ngắn hạn về phát triển hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, thúc đẩy quyền năng của phụ nữ trong kinh tế, văn hoá, chính trị; xây dựng mạng lưới các nữ lãnh đạo hợp tác xã; thí điểm sáng kiến: “Mỗi Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành là một tổ chức kinh tế tập thể văn hoá, trách nhiệm cộng đồng”.

6. Tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại, huy động nguồn lực

Đẩy mạnh kết nối, giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội nghị, diễn đàn kết nối, xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành với các sàn thương mại điện tử/kênh/chợ mua sắm trực tuyến; tham gia chuỗi buôn bán/ bán lẻ, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà phân phối để đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn