Triền khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

18/08/2021 - 08:44 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm triển khai hỗ trợ kịp thời giúp người lao động, người sử dụng lao động giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 11/7/2021 triển khai thực hiện chính sách hỗ trọ đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, nội dung hỗ trợ gồm có:

          - Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

          - Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 

          - Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động;

          - Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

          - Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc;

          - Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động;

          - Chính sách hỗ trợ bổ sung người lao động mang thai, nuôi con nhỏ và trẻ em điều trị nhiễm Covid-19;

          - Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), người phải thực hiện cách ly y tế (F1);

          - Chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

          - Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh ngừng hoạt động;

          - Chính sách cho vay trả lương người lao động ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

          - Chính sách hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động mất việc.

          Nguyên tắc hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh chi trùng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điếm 8 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

          Đối tưọng và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và quyết định của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

          a) Người sử dụng lao động giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ theo mức đóng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiêp là 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật Bảo hiếm xã hội.

          b) Người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức hỗ trợ theo mức đóng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

          c) Người sử dụng lao động hỗ trợ kinh phí đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Mức hỗ trợ tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng và tối đa 6 tháng. Kinh phí thực hiện từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp quy định của Luật Việc làm.

          d) Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Mức hỗ trợ tối đa: 3.710.000 đồng/người.

          đ) Người lao động ngừng việc. Mức hỗ trợ tối đa: 1.000.000 đồng/người.

          e) Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Mức hỗ trợ tối đa: 3.710.000 đồng/người.

          f) Người lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chấm đứt hợp đồng lao động. Ngoài mức hưởng tại điểm d, đ, e được hưởng thêm mức hỗ trợ tối đa: 1.000.000 đồng/người.

          g) Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc phải cách ly y tế. Ngoài mức hưởng tiền ăn tại điểm g, chi phí điều trị được hưởng thêm mức hỗ trợ tối đa: 1.000.000 đồng/trẻ em.

          h) Người dân phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế (Fl). Mức hỗ trợ tiền ăn tối đa: 80.000 đồng/người/ngày; thời gian hưởng tối đa 45 ngày với F0 và 21 ngày với Fl.

          i) Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Mức hỗ trợ tối đa: 3.710.000 đồng/người.

          k) Hộ kinh doanh ngừng hoạt động. Mức hỗ trợ tối đa: 3.000.000 đồng/hộ.

          l) Người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động ngừng việc, phục hồi sản xuất. Mức hỗ trợ vay tối đa: 3 tháng lương tối thiểu của người lao động tại doanh nghiệp.

          m) Người lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do) mất việc, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và triển khai sau.

          Hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hướng dẫn các bộ ngành.

          UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành và Kế hoạch này hướng dẫn các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện.

                                                                   VTH