Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

18/07/2023 - 15:42 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thời gian qua, phát triển khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức tầm quan trọng về phát triển khu vực kinh tế tập thể của các cấp, các ngành được nâng lên; thể chế, cơ chế chính sách được hoàn thiện; số lượng hợp tác xã tăng lên và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã được cải thiện. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh nhà đến nay vẫn chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu, năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao; mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp với xu thế phát triển; nguồn lực tài chính và trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là chuyển đổi số còn chậm, thiếu tính chiến lược, hành động cụ thể. Do đó, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thực hiện chuyển đổi số, để đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thích nghi với tình hình phát triển mới. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, UBND tỉnh có văn bản số 9024/UBND-VP triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt quan điểm chỉ đạo và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định cho việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ số để bảo vệ và khuyến khích các nhà đầu tư, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hữu cơ và tuần hoàn.

- Tham mưu triển khai thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu, thông tin về hợp tác xã nông nghiệp. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số đối với các hợp tác xã tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (OCOP) theo Quyết định 743/QĐ-UBND ngày 31/03/2023 của UBND tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã , thành phố

- Tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể tại địa phương ngày càng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

 - Xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mô hình hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số thành công, tiết giảm chi phí tối ưu hóa nguồn lực; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số.

3. Các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Chủ động đổi mới phương thức hoạt động quản lý, sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại và phát triển; tăng cường năng lực quản trị hợp tác xã theo hướng công khai, minh bạch, chủ động, thích ứng với bối cảnh, xu hướng phát triển mới; tích cực học hỏi kinh nghiệm, mô hình chuyển đổi số thành công, hiệu quả.

Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn