Thủy sản Việt Nam áp dụng phần mềm FQSIS để quản lý chất lượng, ATTP

15/05/2023 - 10:52 | An toàn thực phẩm

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (Fishery Quality and Safety Information System - FQSIS).

Để triển khai áp dụng phần mềm FQSIS, tháng 1/2023 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã gửi công văn tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu; các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng; các Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung bộ, Nam Bộ để thông báo về việc tổ chức tập huấn áp dụng phần mềm hệ thống FQSIS theo hình thức trực tuyến.

Trước đó, năm 2022, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ailen, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã xây dựng FQSIS bao gồm 03 modules chức năng. Module 1: Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật nuôi trồng thủy sản; Chương trình giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ (triển khai thực hiện kế hoạch lấy mẫu, gửi mẫu, kiểm nghiệm, tổng hợp thông báo kết quả… trên nền tảng số, theo dõi trực tuyến). Module 2: Thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP thủy sản xuất khẩu (thẩm định, cấp Giấy chứng nhận; thẩm định định kỳ; cấp lại Giấy chứng nhận…trên nền tảng số hướng đến cung cấp dịch vụ công cấp độ 4). Module 3: Thẩm định, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu đi các thị trường có yêu cầu lập danh sách, thẩm định cấp chứng thư bởi Cục. Đường dẫn truy cập và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FQSIS đăng tải tại địa chỉ: http://dvc.nafiqad.gov.vn

Nâng cao năng lực tổ chức quản lý chất lượng, ATTP thủy sản

Nhằm đưa hệ thống thông tin FQSIS vào ứng dụng trong thực tế, nâng cao năng lực tổ chức quản lý về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản, đồng thời hỗ trợ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc như sau:

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu chủ động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, tìm hiểu các chức năng, dịch vụ cung cấp có liên quan đến nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp; thực hiện đăng ký để được cấp tài khoản trên hệ thống và thử nghiệm các tính năng sẵn có trên nền tảng của phần mềm. Đồng thời, cử cán bộ phụ trách có liên quan đến sử dụng các dịch vụ trên hệ thống FQSIS gửi đăng ký tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm theo Kế hoạch chung của Cục tại Phụ lục gửi kèm về Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng trên địa bàn.

Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên hệ thống FQSIS; tổng hợp đăng ký tập huấn của doanh nghiệp trên địa bàn. Bố trí các cán bộ chuyên trách tại các bộ phận có liên quan trực tiếp tham gia phối hợp nhà thầu xây dựng phần mềm (Công ty Cổ phần công nghệ Hinet), Phòng Chất lượng thủy sản của Cục trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Và tiếp tục tổ chức lớp tập huấn về sử dụng Module thẩm định, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu cho các doanh nghiệp chưa tham gia lớp tuận huấn trong thời gian tới.

Các Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ, Trung Bộ cử cán bộ đầu mối của Chi cục tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ của doanh nghiệp về Module thẩm định, chứng nhận điều kiện ATTP; Chi cục địa phương về Module các chương trình giám sát; Tổng hợp thông tin đăng ký tài khoản của các Chi cục địa phương gửi về Cục để được cấp tài khoản truy cập và sử dụng phần mềm. Tổ chức các lớp tập huấn về các modules thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục cho các doanh nghiệp và Chi cục địa phương nếu chưa tham gia lớp tập huấn trong thời gian tới.

Các Chi cục/Cơ quan triển khai Chương trình dư lượng, NT2MV tỉnh/thành phố chủ động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm để thuận lợi cho quá trình tham gia lớp tập huấn. Đăng ký cán bộ tham gia lớp tập huấn theo Kế hoạch, kèm theo thông tin email của đơn vị để nhận tài khoản truy cập và sử dụng phần mềm về Chi cục Trung bộ/Nam Bộ/Phòng Chất lượng thủy sản theo địa bàn quản lý.

Để việc triển khai Kế hoạch đưa hệ thống FQSIS của Cục áp dụng trong thực tế đạt kết quả tốt, Cục đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị bố trí nguồn lực để phối hợp thực hiện. Trong thời gian tới, Cục hướng đến cung cấp toàn bộ dịch vụ công ở mức độ 4, đồng thời, việc tổ chức phân công, theo dõi tiến độ giải quyết công việc trên nền tảng của hệ thống FQSIS.

Tập huấn sử dụng phần mềm FQSIS

Khu vực Trung bộ: (1) Tập huấn “Thẩm định, chứng nhận điều kiện cơ sở; Thẩm định, chứng nhận lô hàng xuất khẩu” cho Chi cục Trung bộ, Trung tâm vùng 2, 3 và các doanh nghiệp khu vực Trung bộ; (2) Tập huấn “Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản động vật thủy sản nuôi” cho Chi cục Trung bộ, Trung tâm vùng 2, 3 và các Chi cục địa phương triển khai thực hiện Chương trình.

Khu vực Nam bộ: (1) Tập huấn “Thẩm định, chứng nhận điều kiện cơ sở; Thẩm định chứng nhận lô hàng xuất khẩu” cho Chi cục Nam bộ, Trung tâm vùng 4, 5, 6 và các doanh nghiệp khu vực Nam bộ; (2) Tập huấn “Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản động vật thủy sản nuôi; Chương trình nhuyễn thể 2 mảnh vỏ” cho Chi cục Nam bộ, Trung tâm vùng 4, 5, 6 và các Chi cục địa phương triển khai thực hiện các Chương trình.

Khu vực Bắc bộ: (1) Tập huấn “Thẩm định, chứng nhận điều kiện cơ sở; Thẩm định chứng nhận lô hàng xuất khẩu” cho Phòng Chất lượng thủy sản của Cục, Trung tâm vùng 1 và các doanh nghiệp khu vực Bắc bộ; (2) Tập huấn “Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản động vật thủy sản nuôi; Chương trình nhuyễn thể 2 mảnh vỏ” cho Phòng Chất lượng thủy sản của Cục, Trung tâm vùng 1 và các Chi cục địa phương triển khai thực hiện các Chương trình.

Về kế hoạch tổ chức áp dụng phần mềm FQSIS

Các doanh nghiệp và các Chi cục địa phương (tham gia triển khai 02 Chương trình giám sát) chủ trì thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản.

Phòng Chất lượng thủy sản, Chi cục Nam bộ, Trung bộ và các Trung tâm vùng chủ trì thực hiện việc cập nhật dữ liệu sẵn có vào hệ thống (thẩm định, chứng nhận điều kiện cơ sở; thẩm định, chứng nhận lô hàng; các Chương trình giám sát).

Phòng Chất lượng thủy sản, Chi cục Nam bộ, Trung bộ; các Trung tâm vùng và các Chi cục địa phương (tham gia triển khai 02 Chương trình giám sát) chủ trì áp dụng Module 1 - Các Chương trình giám sát.

Phòng Chất lượng thủy sản, Chi cục Nam bộ, Trung bộ và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu chủ trì áp dụng Module 2 - Thẩm định, chứng nhận điều kiện (thẩm định, cấp giấy; bổ sung thị trường; cấp đổi giấy Chứng nhận).

Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu chủ trì áp dụng Module 3 - Thẩm định chứng nhận lô hàng xuất khẩu (ưu tiên, ngoài ưu tiên) vào thị trường UK, Liên bang Nga, Indonesia.

Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu chủ trì áp dụng Module 3 - Thẩm định chứng nhận lô hàng xuất khẩu (ưu tiên, ngoài ưu tiên) vào các thị trường khác (theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Công ty Hinet chủ trì theo dõi, hỗ trợ và tiếp nhận các góp ý để update; hoàn thiện phần mềm hệ thống thông tin quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản - FQSIS.

Nguồn: Tổng cục Thủy sản