Thông tin tuyên truyền hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được phép kinh doanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

03/08/2021 - 07:36 | An toàn thực phẩm

Sở Công thương đã ban hành công văn số 1728/SCT-QLTM về việc hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được phép kinh doanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; đồng thời Sở Công thương cũng đã xây dựng tờ rơi (điện tử) hướng dẫn một số nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được kinh doanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại công văn số 1787/SCT-VP

Nguyễn Bình