Thông tin triển khai Nghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

23/05/2024 - 10:30 | Văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/4/2024 có hiệu lực từ ngày 10/6/2024 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

            Theo đó, Nghị định số 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật, hoàn thiện các nội dung về cơ cấu tổ chức, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Quỹ, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Giám đốc và bộ máy giúp việc phù hợp với các quy định hiện hành và tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP; đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, có trọng tâm của chính sách, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Quỹ; nâng cao hiệu quả thực thi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ tài chính, tăng cường năng lực kịp thời, đúng thời điểm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể:

         - Bổ sung thêm quy định doanh nghiệp đã vay vốn của Quỹ được xem xét cho vay đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh mới từ nguồn vốn của Quỹ nếu doanh nghiệp đã hoàn trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn: Nguyên tắc này nhằm hạn chế một doanh nghiệp trong cùng một giai đoạn vay vốn dàn trải cho nhiều dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Đồng thời, sau khi doanh nghiệp hoàn trả hết sẽ đủ cơ sở đánh giá kết quả, hiệu quả, khả năng và nhu cầu thực sự hỗ trợ lần tiếp theo.

         - Bổ sung quy định về tài trợ vốn: Mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ xem xét, quyết định tài trợ vốn không quá 01 lần: Nhằm đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, có trọng tâm của chính sách, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Quỹ; tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

         - Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về điều kiện vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

         Thứ nhất, đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

         Thứ hai, có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và đảm bảo phù hợp với tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

         Thứ ba,đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

         Thứ tư,đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định này.

         - Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về điều kiện vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau.

         Thứ nhất,tham gia cụm liên kết ngành theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

         Thứ hai,có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi trong ngành, lĩnh vực của cụm liên kết ngành.

         Thứ ba,đáp ứng quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này.

         - Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về điều kiện vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng 3 điều kiện: Tham gia chuỗi giá trị theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành; có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và có sản phẩm thuộc chuỗi giá trị; và đáp ứng quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này.

         Song Hân