Theo dõi việc quản lý, điều hành giá hàng hóa - dịch vụ thiết yếu

07/06/2023 - 14:30 | Giá cả, thông tin thị trường

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cùng với đó, xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và lao động, việc làm) để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kế hoạch đã quy định rõ, lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi là tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

Về các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch nêu rõ, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Trong đó quy định rõ việc xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, việc làm; tổng hợp, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết và lao động, việc làm...

Tại Kế hoạch này, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nội dung theo phân công. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 và trình Bộ gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2023..

                                                            VTH