Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

15/02/2022 - 09:43 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 10/02/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, 02 Phó Chủ tịch làm Phó Trưởng ban, 39 đơn vị là ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 được thành lập có chức năng giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số). Nghiên cứu đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện và giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các cơ quan, ban, ngành và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ giúp cho Ban Chỉ đạo tỉnh về quản lý, tổng hợp, điều phối chung các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020) và triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được kết quả khá toàn diện về 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 02/2022, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 46/47 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 97,8%); 01 xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu đã đạt 19/19 tiêu chí và đã được Đoàn thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức họp, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 04 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa).

Huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức đã được Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức thẩm định, hiện đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương để tổ chức họp xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 61,7 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia đa chiều tại các xã xây dựng nông thôn mới còn 0,05%; 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt đạt 83,9%.

Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp, đứng đầu là Ban Chỉ đạo tỉnh, đã thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình một cách kịp thời, chủ động; tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình, hướng dẫn, giám sát việc sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả.

                                                                             HTN