Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thủy sản 2017

02/12/2019 - 08:18 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức quản lý cảng cả và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thủy sản 2017, cụ thể sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ban quản lý cảng cá, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ động thành lập Đoàn công tác kiểm tra và tổ chức kiểm tra, kiểm soát 02 ngày/lần về thực hiện các quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của EC tại các cảng cá và các Doanh nghiệp chế biến thủy sản có xuất khấu sang thị trường Châu Âu trên địa bàn tỉnh cho đến khi kết thúc làm việc với Đoàn Thanh tra của ủy ban Châu Ảu.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, triển khai thực hiện nghiêm các quy định Luật Thủy sản năm 2017. Trong đó, khẩn trương tập trung vào một sổ nhiệm vụ cấp bách liên quan đến chống khai thác IUU, cụ thể như sau: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm quy trình đăng ký, đăng kiếm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo quy định; không cấp lại giấy phép đối với tàu cá nam trong danh sách tàu cá vi phạm IUU, xóa đăng ký tàu cá, thu hồi giấy phép khai thác đối với tàu khai thác vi phạm vùng biên nước ngoài.

Không câp giây phép khai thác thủy sản đôi với tàu cá chưa lăp đặt thiết bị giám sát hành trình theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh; Kiểm soát, giám sát tàu cá bao gồm các quy định về ghi, nộp nhật ký khai thác; quy định trách nhiệm của thuyền trưởng tàu cá phải đăng ký cập cảng chỉ định; quy định quản lý khai thác bảo vệ nguôn lợi thủy sản, kiêm soát hoạt động khai thác vi phạm IUU tại cảng cá; lập danh sách tàu cá khai thác vi phạm IƯU; lập cơ sở dữ liệu quốc gia thủy sản, quản lý đánh dấu tàu cá; kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguôn gốc thủy sản khai thác; Khắc phục sai lỗi, hoàn thiện hồ sơ liên quan công tác chứng nhận thủy sản; tập hợp, sắp xếp các hồ sơ liên quan đến công tác quản lý tàu cá: hồ sơ lắp thiết bị giám sát hành trình, hồ sơ xử lý tàu vi phạm khai thác IUU, hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá; Rà soát, kiện toàn, bổ sung nhân lực nhằm nâng cao năng lực hoạt động Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng để kiểm soát hoạt động tàu cá tại cảng cá và kiểm soát chặt chẽ sản lượng thủy sản bốc dỡ tại các cảng cá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản từ khai thác phục vụ cho công tác xác nhận, chứng nhận; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển và thanh tra tại các cảng cá để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật phòng, chổng khai thác IUU; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU theo quy định; lập danh sách, lưu trữ hồ sơ xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định;  Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với chủ tàu có tàu cá từ 24m trở lên chưa trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định (Bắt buột hoàn tất trước ngày 30/10/2019); tiến tới triển khai đối với nhóm tàu từ 15m - 24m, tàu hoạt động nghề lưới kéo không lắp thiết bị giám sát hành trình theo lộ trình quy định; Khẩn trương phối hợp với Biên phòng hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2019 đến nay chưa xử lý theo quy định; lập Biên bản xác định trách nhiệm đối với chủ tàu có tàu cá vi phạm sở hữu nhiều tàu (cam kết không tái phạm); tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài sau ngày 05/7/2019 yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

Các tổ chức quản lý Cảng cá trên địa bàn tỉnh:

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quỵ định, cụ thể sau: công tác xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác; sổ sách ghi chép theo dõi tàu cá rời cảng, cập cảng; kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng; trang bị và sử dụng thiết bị giám sát hành trình; giám sát, ghi chép, theo dõi sản lượng bốc dỡ tại cảng theo quy định; việc thu, nộp nhật ký khai thác thủy sản tại cảng; thực hiện quy trình, quy định về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; tuyệt đối không được xác nhận đối với tàu cá thực tế không cập bến, lên cá tại Cảng; Kiểm tra, kiểm soát các tàu cá ra vào cảng, đảm bảo kiểm soát 100% sản lượng cập bến tại các cảng cá chỉ định và nhật ký khai thác của các tàu cá cập cảng để lên cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất sang thị trường Châu Âu; Kịp thời thông báo các cơ quan chức năng liên quan về tàu cá vi phạm khai thác IUU tại cảng để kịp thời ngăn chặn, xử lý; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản) để tổng hợp báo cáo Tổng cục thủy sản đưa vào danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp theo quy định.

Đảm bảo hồ sơ xác nhận đầy đủ, lưu trữ có hệ thống, dễ truy cập, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo chuỗi từ khâu kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng qua cảng, thẩm định dữ liệu với cơ sở dữ liệu tàu cá, dữ liệu giám sát hành trình, danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp; Duy trì vệ sinh sạch sẽ cảng cá, nước rửa sản phấm khai thác phải là nước sạch nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; sản phẩm khai thác lên bến và hàng hóa tập kểt xuống tàu phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản có xuất khẩu vào thị trường Châu Âu: Đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ: các văn bản pháp lý, quy trình công nghệ sản xuất chế biến, các quy định nội bộ về truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, hồ sơ cấp chứng nhận, xác nhận nguồn gốc từ khai thác đảm bảo ngăn nắp, khoa học, dễ truy cập. Đảm bảo hồ sơ, quy trình xác nhận, chứng nhận thủy sản phải thống nhất với hồ sơ kiểm soát tàu cá ra vào cảng, công tác xác nhận tại cảng cá, chứng nhận tại Chi cục Thủy sản, đảm bảo phù hợp, khớp với hồ sơ lưu trữ, bốc dỡ hàng hóa, dữ liệu quản lý nguyên liệu đầu vào (nguyên liệu khai thác trong nước, nhập khấu, sản xuất, xuất khẩu, tồn kho và hồ sơ sản xuất tại doanh nghiệp).

Tấn Phước