Tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

18/01/2023 - 14:31 | Giá cả, thông tin thị trường

Để thực hiện tốt công tác quản lý cũng như phát triển số lượng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18/01/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 232/SNN-BVTV về việc tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1.     UBND các huyện, thị xã, thành phố

        -  Phổ biến về quy trình thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói  (danh sách hồ sơ cần thiết tham khảo tại Phụ lục văn bản 3947/BVTV-HTQT ngày 19/12/2022 của Cục Bảo vệ thực vật); hồ sơ gửi về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
            - Bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt công tác thiết lập và quản lý mã
số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của địa phương để chủ động tổ chức thực hiện công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

          - Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện công tác tuyên truyền quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm nói chung cũng như về vùng trồng, cơ sở đóng gói nói riêng theo yêu cầu của nước nhập khẩu; tổ chức thực hiện văn bản số 3168/SNN-NVTH ngày 24/8/2022 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phổ biến, tuyền truyền video clip hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

            - Hàng năm có kế hoạch thực hiện tổ chức tập huấn cho tổ chức, cá nhân liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn quản lý.

            2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

            - Là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên bàn tỉnh; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp của hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực tế.

            - Giải quyết ngay các hồ sơ đề nghị của chủ sở hữu hoặc người đại diện vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở tuân thủ đúng quy định, minh bạch, trách nhiệm. Trường hợp, chưa đạt yêu cầu phải có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng tránh để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần.

            - Thực hiện giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo đúng hướng dẫn và quy định của nước nhập khẩu, đảm bảo các vùng trồng, cơ sở này luôn luôn duy trì được tình trạng đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

            - Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng phần mềm Nhật ký đồng ruộng, phần  ềm Quản lý cơ sở đóng gói để cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

            - Bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh để chủ động tổ chức thực hiện công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, quy trình thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói theo yêu cầu của nước nhập khẩu; tổ chức thực hiện văn bản số 3168/SNN-NVTH ngày 24/8/2022 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phổ biến, tuyền truyền video clip hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

        - Hàng năm có kế hoạch thực hiện tổ chức tập huấn cho tổ chức, cá nhân liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh.

        Nguyễn Bình