Tăng cường quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã; kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về động vật hoang dã

20/05/2022 - 14:23 | Xúc tiến thương mại

Ngày 13/05/2022, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 356/CCKL-TTPC về tăng cường quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã; kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về động vật hoang dã.

                Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Hạt Kiểm lâm tạo cơ sở liên lạc (Zalo, mail, điện thoại) với các cơ sở nuôi; khuyến khích cơ sở nuôi báo cáo định kỳ quý, năm bằng tập tin điện tử hoạt động gây nuôi (thay đổi cá thể nuôi); Cung cấp thông tin cơ sở nuôi trên địa bàn xã, hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho kiểm lâm địa bàn định kỳ quý phối hợp địa phương kiểm tra hoạt động gây nuôi tại các cơ sở trên địa bàn.

            Kết hợp công tác kiểm tra, tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật rừng, động vật hoang dã, bảo tồn loài và đa dạng sinh học; cho các cơ sở kinh doanh động vật hoang dã cam kết điều kiện chế biến, kinh doanh, nguồn gốc hợp pháp động vật, mở sổ theo dõi hoạt động. Thực hiện tiếp nhận, xử lý các trường hợp tự nguyện giao nộp động vật hoang dã.

          Chủ động tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất các cơ sở, điểm kinh doanh động vật rừng, động vật hoang dã trên địa bàn quản lý. Trường hợp cần thiết phối hợp Cơ quan Công an, Quản lý thị trường cấp huyện, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR kiểm tra đột xuất các điểm nóng thường vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc động vật hoang dã tại các điểm kinh doanh ăn uống, nhất là cơ sở vửa gây nuôi vừa có hoạt động chế biến, kinh doanh động vật hoang dã…

                                                                   VTH