TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN KIỂM SOÁT, PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

04/10/2021 - 13:16 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Nhằm tăng cường công tác thực hiện kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản vừa đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép “vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản nghiêm túc tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh:

-  Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục tổ chức các hoạt động theo các phương án sau:

+ Các cơ sở sản xuất sử dụng 100% lao động là người dân đang sinh sống trên địa bàn của một huyện, thị xã, thành phố thì người lao động được sử dụng phương tiện cá nhân đi từ nơi ở đến nơi làm việc (có giấy xác nhận của chủ doanh nghiệp).

+ Các cơ sở sản xuất có sử dụng lao động cả trong và ngoài địa bàn huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” hơn 14 ngày thì chỉ người lao động là người dân đang sinh sống trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp đóng cơ sở sản xuất, kinh doanh được sử dụng phương tiện cá nhân đi từ nơi ở đến nơi làm việc (có giấy xác nhận của chủ doanh nghiệp).

- Chủ doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp và xét nghiệm Covid-19 cho người lao động định kỳ 05 ngày/lần (kết quả xét nghiệm gửi online về Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch).

- Điều kiện bắt buộc là doanh nghiệp và cá nhân phải đăng ký lịch trình di chuyển của từng người lao động, thể hiện cụ thể cung đường di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận; người lao động phải cam kết chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc theo đúng lịch trình đã đăng ký (không dừng, đỗ dọc đường). Doanh nghiệp và người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện đúng cung đường và lịch trình di chuyển.

- Doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 theo Phụ lục 1 và gửi về các đơn vị sau để xem xét, phê duyệt trong vòng 03 ngày:

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp qua địa chỉ email: bqlkcn@baria- vungtau.gov.vn (trong khu công nghiệp);

+ Sở Công Thương qua địa chỉ email: soct@baria-vungtau.gov.vn (cụm công nghiệp);

+ Sở Giao thông vận tải qua địa chỉ email: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn (cảng biển, cảng thủy nội địa thuộc quyền quản lý);

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (các cơ sở sản xuất kinh doanh bên ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển - cảng thủy nội địa do cấp huyện quản lý) qua địa chỉ email: abc@baria-vungtau.gov.vn (trong đó abc là tên viết tắt của huyện, thị xã, thành phố. Ví dụ tại thành phố Vũng Tàu thì địa chỉ mail là: vungtau@baria-vungtau.gov.vn).

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản  trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; khuyến khích tổ chức test kháng nguyên nhanh cho tài xế, người cung cấp dịch vụ khi ra vào hàng ngày tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ việc đi lại, sinh hoạt, ăn nghỉ và tổ chức xét nghiệm định kỳ theo quy định cho người lao động./.

 Kim Khánh