Tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa

22/08/2023 - 14:52 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Nhằm đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 3564/SNN-NVTH ngày 15/08/2023 về tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa.

                Theo đó,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã thành phố đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật như quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), quản lý sinh vật gây hại tổng hợp (IPM), thâm canh lúa cải tiến (SRI), 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, … nhằm chủ động phòng chống sinh vật gây hại lúa, giảm chi phí đầu vào, giảm hóa chất độc hại, giảm phát thải khí nhà kính, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

            Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với chính quyền trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống sinh vật gây hại, bảo vệ sản xuất cây trồng nói chung, cây lúa nói riêng trước tình hình sinh vật gây hại diễn biến ngày càng phức tạp.

            Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các tiến bộ kỹ thuật, biện pháp chăm sóc; tình hình sản xuất, tình hình sinh vật gây hại và các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại lúa tới người dân để áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong suốt quá trình canh tác và phòng chống sinh vật gây hại kịp thời, không để thiệt hại trên diện rộng.

            Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Chi cục Trồng trọt và BVTV.

            Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Chi cục Trồng trọt và BVTV tăng cường thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự báo và thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa để kịp thời hướng dẫn nông dân phòng chống hiệu quả; Đẩy mạnh tập huấn, thông tin tuyên truyền về các tiến bộ kỹ thuật, biện pháp chăm sóc; tình hình sản xuất, tình hình sinh vật gây hại và các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại lúa kịp thời, không để thiệt hại trên diện rộng.

            Tham mưu củng cố, kiện toàn hệ thống bảo vệ thực vật ở địa phương; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống sinh vật gây hại, bảo vệ sản xuất cây trồng nói chung, cây lúa nói riêng trước tình hình sinh vật gây hại diễn biến ngày càng phức tạp.

            Giao Chi cục Trồng trọt và BVTV là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các nội dung trên, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Cục Bảo vệ thực vật (qua Phòng Bảo vệ thực vật) để kịp thời xử lý.

                                                          VTH