Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

07/12/2021 - 09:14 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Thông báo kết luận số 954-TB/BCĐ ngày 09/11/2021 của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 08/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 17115/UBND-VP ngày 11/11/2021 hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành văn bản 18515/UBND-VP; Văn bản số 17115/UBND-VP yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc.

1. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp), Sở Công Thương (đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp), Sở Giao thông vận tải (đối với các doanh nghiệp trong cảng biển, cảng thủy nội địa), Sở Xây dựng (đối với các công trình xây dựng), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (đối với các Cảng cá), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển, cảng thủy nội địa) tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 17115/UBND-VP ngày 11/11/2021, văn bản số 17681/UBND-VP ngày 21/11/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo nguyên tắc “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

- Khẩn trương thành lập Tổ y tế doanh nghiệp theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; chuẩn bị đầy đủ khu vực cách ly, điều trị, cơ sở vật chất, nhân sự đáp ứng được chuyên môn, năng lực để tổ chức cách ly F1 và điều trị F0 là người lao động của từng doanh nghiệp tại nơi làm việc theo đúng quy định.

- Thống kê số lượng người lao động chưa tiêm vắc xin; chưa tiêm đủ 2 mũi, khẩn trương có văn bản kèm danh sách đầy đủ gửi về UBND các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 10/12/2021 để tổ chức tiêm theo Kế hoạch.

2. Giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thị xã, thành phố: khi phát hiện các ca F0 ngoài cộng đồng là người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành có liên quan tổ chức xác minh việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động của doanh nghiệp; nếu phát hiện doanh nghiệp không thực hiện xét nghiệm mà để người lao động tự đi xét nghiệm tại các cơ sở y tế hoặc khi xét nghiệm trong doanh nghiệp phát hiện người lao động dương tính với SARS-CoV-2 mà không thực hiện theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 17115/UBND-VP ngày 11/11/2021, văn bản số 17681/UBND-VP ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh, lại cho người lao động về nghỉ để điều trị tại cộng đồng thì xử lý nghiêm theo quy định.

3. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương chủ trì, làm việc với Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thống nhất nhân sự làm công tác y tế trong doanh nghiệp (theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ) khẩn trương cung cấp danh sách, thông tin của người làm công tác y tế cho UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp đứng chân để thực hiện việc thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/12/2021.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế.

5. Đề nghị Tổ trưởng các Tổ kiểm tra theo Quyết định 3084/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp theo nhiệm vụ được phân công. 

Nguyễn Bình