Sáp nhập Trung tâm Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh vào Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

06/03/2023 - 10:47 | Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 01/03/2023 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc Sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh trực thuộc Hội Nông dân tỉnh vào Trung tâm Khuyến nông tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khuyến nông bao gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về khuyến nông theo quy định của pháp luật. Thực hiện sản xuất để cung cấp cây, con giống chất lượng tốt phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất trong và ngoài tỉnh hoặc tổ chức sản xuất thương phẩm để trình diễn, khuyến cáo người dân thực hiện theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn được UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; Trung tâm có 03 Phòng nghiệp vụ chuyên môn gồm Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Nghiệp vụ Khuyến nông – Hỗ trợ nông dân, Phòng Sản xuất – Kinh doanh – Dịch vụ và 06 Trạm khuyến nông trực thuộc nằm ở các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long điền, Châu Đức, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ.

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến nông tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập là 58 biên chế.

            Trọng Hoàng