Quy định về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thủy sản làm giống

13/09/2022 - 15:09 | Giá cả, thông tin thị trường

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành văn bản số 3533/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thủy sản làm giống. Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thủy sản làm giống

Căn cứ khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định miễn thuế nhập khẩu đối với: Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định “miễn thuế đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật”. Cụ thể là, miễn thuế đối với: Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Về căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Như vậy, tất cả các trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản để làm giống đáp ứng quy định tại các văn bản nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu. Đối với những kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu để khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trong nước, Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thủy sản làm giống

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định “sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền” thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau: Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, tất cả các trường hợp sản phẩm thủy sản do các cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi do cơ quan quản lý nhà nước cấp nhập khẩu để làm giống đều thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Những trường hợp vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng ở khâu kinh doanh thương mại khi doanh nghiệp nhập khẩu giống thủy sản bán cho nông ngư dân, Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Tổng cục Thuế để được giải đáp.

Thúy Nga