Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030.

07/01/2022 - 16:03 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 19/12/2021, Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Kể từ ngày 01/01/2022, mật độ chăn nuôi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 không vượt quá 1,5 đơn vị vật nuôi/1 ha đất nông nghiệp. Đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống. Mật độ chăn nuôi được tính bằng tổng số đơn vị vật nuôi trên 01 ha đất nông nghiệp. Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy định này ở các địa phương; Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung mật độ chăn nuôi của các vùng chăn nuôi trong tỉnh trong trường hợp cần thiết. UBND các huyện, thị xã và thành phố căn cứ quy định về mật độ chăn nuôi để tổ chức quản lý hoạt động chăn nuôi trên địa bàn, định hướng xây dựng kế hoạch chăn nuôi của địa phương và tổ chức tuyên truyền quy định này cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa phương.


Mật độ chăn nuôi quy định tại các huyện, thị xã và thành phố như sau:

huyện Côn Đảo:          tối đa không quá 0,1 ĐVN/1 ha đất nông nghiệp.

thành phố Vũng Tàu: tối đa không quá 0,2 ĐVN/1 ha đất nông nghiệp.

huyện Long Điền:       tối đa không quá 0,7 ĐVN/1 ha đất nông nghiệp.

huyện Châu Đức:        tối đa không quá 0,8 ĐVN/1 ha đất nông nghiệp.

thành phố Bà Rịa:       tối đa không quá 0,8 ĐVN/1 ha đất nông nghiệp.

thị xã Phú Mỹ:            tối đa không quá 1,0 ĐVN/1 ha đất nông nghiệp.

huyện Đất Đỏ:             tối đa không quá 1,9 ĐVN/1 ha đất nông nghiệp.

huyện Xuyên Mộc:     tối đa không quá 1,9 ĐVN/1 ha đất nông nghiệp.

Phòng Nghiệp vụ Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y