Quản lý giống thủy sản và thực hiện Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 3/01/2020 của Chính phủ

06/03/2020 - 08:04 | An toàn thực phẩm

Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản số 302/CTS-PCTTr, ngày 25/02/2020 về việc quản lý giống thủy sản và thực hiện Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 3/01/2020 của Chính phủ. Để chấn chỉnh công tác quản lý điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng và lưu thông giống thủy sản; đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung:

Tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản và Quy chế số 02/QCPH-GTS ngày 18/01/2019 về việc phối hợp quản lý giống tôm nước lợ; công khai danh sách cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản để người dân biết


Tổ chức kiểm soát phương tiện vận chuyển giống thủy sản qua địa bàn; xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển không có Giấy chứng nhận kiểm dịch, thực hiện tiêu hủy giống thủy sản theo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 2 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3/01/2020 của Chính phủ.

Bố trí địa điểm, đảm bảo nguồn lực để thực hiện tiêu hủy giống thủy sản không có Giấy chứng nhận kiểm dịch; trình tự, thủ tục tiêu hủy áp dụng quy 2 định tại khoản 1, Điều 8 Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 về quản lý giống thuỷ sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; công khai các trường hợp vi phạm, đồng thời báo cáo về Tổng cục Thuỷ sản để truy xuất tận gốc cơ sở vi phạm.

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải chỉ vận chuyển đối với giống thủy sản có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y, ngoài ra trong năm 2020, Tổng cục Thủy sản sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản vi phạm quy định của pháp luật về quản lý giống thủy sản.

Đức Thành