Phố biến hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại:

23/11/2021 - 14:08 | Xúc tiến thương mại

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.

Thông tư gồm 04 Chương, 11 Điều, áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam có thẩm quyền điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại; Thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại để thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Nội dung cụ thể của thông tư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn).

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin triển khai nội dung Thông tư số 14/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đến Quý cơ quan, doanh nghiệp để biết và thực hiện.

Nguyễn Bình