Phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

11/02/2022 - 09:48 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm khôi phục, phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa gắn với giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về phê duyệt Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

Theo đó, kế hoạch năm 2022 thực hiện hỗ trợ Dự án phát triển nghề truyền thống bánh hỏi An Nhứt, huyện Long Điền bao gồm: máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, cải tạo, nâng cấp khu vực sản xuất và xử lý môi trường; Hỗ trợ Dự án phát triển nghề truyền thống rượu Hòa Long, Thành phố Bà Rịa bao gồm: máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, cải tạo, nâng cấp khu vực sản xuất và xử lý môi trường; Hỗ trợ Dự án chế biến chả cá huyện Đất Đỏ bao gồm: máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.

Lập, thẩm định, tổ chức Lễ công nhận: (1) Nghề truyền thống chế biến thủy hải sản huyện Đất Đỏ; (2). Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền; Đưa các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm gắn với các điểm tham quan hoạt động ngành nghề.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng triển khai tuyên truyền phổ biến chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn thông qua các lớp tập huấn hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình (sau đây gọi chung là cơ sở ngành nghề nông thôn) được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định.

Hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia hội thi, hội chợ triển lãm để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường; Tiếp tục duy trì, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm ngành nghề nông thôn; Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho người làm việc tại các cơ sở ngành nghề nông thôn về kỹ năng thiết kế mẫu mã, kỹ năng quản lý sản xuất, kinh doanh thương mại và phát triển sản phẩm gắn với an toàn vệ sinh lao động.

                                                                   VTH