Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Ría – Vũng Tàu năm 2024

07/06/2024 - 15:26 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh BR – VT ban hành Quyết định phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (tại Quyết định số 1396 /QĐ-UBND) để tổ chức thực hiện.

Theo đó, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Quốc gia, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh, hộ mới thoát nghèo trong vòng 03 năm (kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo); người khuyết tật (không có sinh kế ổn định); hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi cho 65 hộ với tổng kinh phí 1.230.925.000 đồng để thực hiện 02 mô hình:

-       Chăn nuôi bò sinh sản: hỗ trợ 61 con bò giống cho 61 hộ (qui mô 01 con/01 hộ)

-       Chăn nuôi dê sinh sản: hỗ trợ 20 con dê giống cho 04 hộ (qui mô (05 con/01 hộ)

Hỗ trợ phát triển trồng trọt cho 10 hộ với tổng kinh phí 126.500.000 đồng để thực hiện mô hình trồng rau ăn lá an toàn (qui mô 0,1 ha/01 hộ và sản xuất 04 vụ)

Tổ chức 08 lớp tập huấn phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người nghèo với 240 lượt người tham dự

Tổ chức 02 chuyến tham quan thực tế học tập các mô hình hiệu quả phù hợp với hộ nghèo giữa các địa phương trong tỉnh cho 52 lượt người tham gia

Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả của dự án và rút ra bài học kinh nghiệm

Chính sách hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Viên chức kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông phối hợp với lãnh đạo địa phương bàn giao dê giống cho các hộ nông dân nghèo tham gia dự án.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các nội dung của dự án, quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành  (Đính kèm Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2024)

 Ngân Nguyễn - TTKN