PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHO CÁC HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2023

01/11/2023 - 12:05 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh, hộ mới thoát nghèo trong vòng 03 năm, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo nhằm góp phần từng bước nâng cao mức sống cho người nghèo gần với mức sống chung của xã hội”; Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho 48 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh, hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phổ biến kiến thức về sản xuất nông nghiệp các hộ tham gia dự án theo phương thức cầm tay chỉ việc, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, ngày 12/10/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND, qua đó Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Nội dung của dự án là hỗ trợ về chăn nuôi cho 38 hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo trong vòng 03 năm với số tiền là 902.300.000 đồng, bao gồm:

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi bò sinh sản với quy mô: hỗ trợ 24 con bò cái giống/24 hộ (01 con/01 hộ; trọng lượng > 180 kg/con), phương pháp: hỗ trợ con giống; hỗ trợ thức ăn hỗn hợp bổ sung; trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc bò sinh sản. Địa điểm thực hiện: huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu. Thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023.

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi heo rừng lai thương phẩm với quy mô: hỗ trợ 25 con /05 hộ (05 con/01 hộ), phương pháp: Hỗ trợ vật tư, con giống; trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc heo rừng lai nuôi thương phẩm. Địa điểm thực hiện: tại các địa bàn huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Châu Đức, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa. Thời gian triển khai: Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023.

3. Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi dê sinh sản với quy mô: hỗ trợ 45 con dê giống /09 hộ (05 con/01 hộ, gồm 01 con dê đực và 04 con dê cái). Phương pháp: Hỗ trợ vật tư, con giống; trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc dê. Địa điểm thực hiện: thực hiện mô hình trình diễn cho 10 hộ, phân bổ trên các địa bàn: huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Thời gian triển khai: Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023.

4. Hỗ trợ về trồng trọt: trồng rau ăn lá an toàn cho 10 hộ nghèo với quy mô: 0,1 ha (trong 04 vụ)/10 hộ dân (0,1 ha * 04 vụ/hộ). Phương pháp: hỗ trợ vật tư, con giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc rau ăn lá an toàn. Địa điểm thực hiện: Thực hiện hỗ trợ cho 10 hộ, phân bổ trên các địa bàn: Thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa. Thời gian triển khai: Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023.

5. Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án và cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm có nhu cầu tham dự. Thông qua các lớp tập huấn, người dân được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào thực tế. Tài liệu và phương pháp tập huấn được cập nhật phù hợp với điều kiện, trình độ sản xuất và kết hợp giữa tập huấn lý thuyết với thực hành kỹ thuật trực tiếp trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi. Tổ chức 14 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người nghèo với 420 lượt người tham dự. Địa điểm thực hiện: tại các địa bàn huyện Xuyên Mộc: 03 lớp; huyện Châu Đức: 03 lớp; huyện Long Điền: 01 lớp; huyện Đất Đỏ: 02 lớp; Thị xã Phú Mỹ: 03 lớp; TP. Vũng Tàu: 01 lớp và Thành phố Bà Rịa: 01 lớp.

6. Tổ chức tham quan học tập các mô hình có hiệu quả trong tỉnh phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp của các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thông qua các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm có hiệu quả giữa các địa phương trong tỉnh, người dân được tiếp cận được các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất và có thể áp dụng vào thực tế sản xuất tại gia đình.

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 sẽ góp phần tăng thu nhập bình quân của các hộ tham gia dự án, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tối đa lợi ích phát triển sản xuất từ các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh và hộ mới thoát nghèo trong vòng 03 năm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh. Bên cạnh đó sẽ góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhằm từng bước nâng cao mức sống cho người nghèo gần với mức sống chung của tỉnh.

CTV P. Thanh