Phê duyệt các dự án liên kết phát triển sản xuất bí đỏ lai F1 xuất khẩu trên địa bàn huyện Châu Đức

19/05/2023 - 08:15 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Phê duyệt các dự án liên kết phát triển sản xuất bí đỏ lai F1 xuất khẩu trên địa bàn huyện Châu Đức

Nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng theo hướng hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng; nhân rộng các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm;  góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn trên địa bàn huyện Châu Đức. Ngày 10/5/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND về phê duyệt các dự án liên kết phát triển sản xuất bí đỏ lai F1 xuất khẩu trên địa bàn huyện Châu Đức, với những nội dung như sau:

- Diện tích thực hiện dự án: 17,5 ha.

- Số hộ tham gia dự án: 19 hộ.

- Địa điểm thực hiện dự án: tại địa bàn các xã Suối Rao, Đá Bạc, Bình Trung, Nghĩa Thành, Quảng Thành, huyện Châu Đức.

- Các nội dung hỗ trợ gồm: Tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống bí đỏ lai F1, hỗ trợ phân bón, thuốc BVTV…

 Huyện Châu Đức phấn đấu đến cuối năm 2023, mỗi xã, thị trấn đều có ít nhất một mô hình liên kết sản xuất; có cơ sở, nông hộ được chứng nhận Viet GAP hoặc tương đương. Góp phần phát triển sản xuất ổn định, cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường; đồng thời đảm bảo hoàn thành Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được ban hành kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                                                        Ngân Phan