Phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Đức

18/04/2023 - 15:31 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025 phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương trên địa bàn huyện Châu Đức để các cấp, các ngành và địa phương xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các mục tiêu có liên quan đến năm 2025 trên địa bàn huyện. Ngày 17/4/2023, UBND huyện Châu Đức ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND để triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Đức, cụ thể như sau:

* Về mục tiêu cụ thể:

Xúc tiến hình thành Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh tại xã Xuân Sơn để thúc đẩy, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện, của tỉnh.

Giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 tăng gấp 1,5 lần so với năm 2021; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025 chiếm trên 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Đến năm 2025, diện tích đất quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao (tại xã Xuân Sơn và xã Quảng Thành) được thu hồi để triển khai thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hình thành 2/3 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi: vùng sản xuất hồ tiêu, vùng chăn nuôi heo, gà; vùng cây ăn quả nhằm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đối với các sản phẩm chủ lực.

Tiếp tục mở rộng diện tích cây trồng cạn cần tưới thực hiện áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước đạt tỷ lệ 35 %.

Phối hợp triển khai các chương trình tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về khoa học kỹ thuật cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn phụ trách nông nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất nhằm tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Tập huấn tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả mà nông nghiệp công nghệ cao đem lại cho các hộ sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

 * Huyện Châu Đức đưa một số giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Thứ hai: Quản lý phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thứ ba: Hình thành Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ tư: Phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ năm: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án ứng dụng công nghê cao trong sản xuất, chế biến nông sản.

Thứ sáu: Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thứ bảy: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại

Thứ tám: Tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách; rà soát các chính sách hỗ trợ hiện hành và các quy định liên quan đến việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Và giải pháp thứ chín là: Thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Với định hướng phát triển đúng, tin tưởng ngành Nông nghiệp huyện Châu Đức sẽ phát triển hiệu quả trong thời gian tới.

                                                                                        CTV.  Ngân Phan