Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh

01/04/2024 - 15:45 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 20/3/2024 UBND tỉnh đã có văn bản số 3391/UBND về việc phát triển ngành muối giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo đó UBND tỉnh đề nghị các địa phương có diện tích sản xuất muối và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số nội dung như sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố có diện tích sản xuất muối

- Hàng năm tổ chức rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng ngành muối, diện tích sản xuất và kế hoạch sử dụng đất sản xuất muối tại các địa phương để có các giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng ngành muối đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường xung quanh khu vực sản xuất muối, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho sản phẩm muối tại địa phương.

- Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất muối; phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh muối nhằm nâng cao giá trị gia tăng theo chui giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; hàng năm lồng ghép đào tạo diêm dân trong kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của địa phương.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý sản xuất, chế biến tiêu thụ muối tại địa phương, xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP đối với muối và các sản phẩm từ muối đặc trưng của từng địa phương.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Long Điền phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phát triển đa dạng hóa các sản phẩm từ muối gắn với du lịch nông thôn tại các địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất muối tại các cánh đồng mui truyền thng, tăng thu nhập cho diêm dân; các địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho diêm dân tiếp cận các chính sách ưu đãi theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, Nghị quyết số 20/2020/NQ-ND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các địa phương và các Sở, ban ngành có liên quan thường xuyên tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề án, kế hoạch triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh; các chủ trương, cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nghề muối; tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong phát triển sản xuất muối và các sản phẩm từ muối trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác quảng bá muối và các sản phẩm chế biến từ mui (đặc biệt là các sản phẩm muối chứa nhiều khoáng cht, vi cht dinh dưỡng tự nhiên với hàm lượng NaCl thp, có lợi cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, phù hp với nhu cầu thị trường, phục vụ du lịch nông thôn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe) của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ diêm dân tiêu biểu trong sản xuất, chế biến, kinh doanh muối tại các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; tăng cường công tác kết nối giao thương cho diêm dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh với các địa phương có sản xuất nước mắm, khai thác thủy sản và chế biến muối; tiếp cận với các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực diêm nghiệp giới thiệu cho địa phương sản xuất muối trên địa bàn tỉnh, nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực diêm nghiệp.

- Hàng năm lấy mẫu nước làm muối tại các vùng sản xuất muối trên địa bàn tỉnh để phân tích, đánh giá chất lượng, nhằm đưa ra các khuyến cáo kịp thời cho diêm dân trong đầu niên vụ; thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm muối (cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thực hiện công tác hậu kiểm; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các sơ sở sản xuất kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu).

- Xây dựng, nhân rộng phát triển các mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sn phẩm muối gắn với chuyn đi cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới: Mô hình liên kết sản xuất muối theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ các sản phẩm muối; mô hình khuyến nông, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm muối; mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh muối và các sản phẩm muối; mô hình tổ chức sản xuất muối truyền thống gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn; các mô hình khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, thu nhập và tạo công ăn việc làm cho người dân vùng muối;

- Hỗ trợ, hướng dẫn cho tổ chức và hộ gia đình phát triển các sản phẩm OCOP đối với muối và các sản phẩm từ muối; hướng dẫn cho các tổ chức/cá nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Muối Bà Rịa” khi có nhu cầu.

- Phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất muối, chế biến trên địa bàn tỉnh hoặc lồng ghép trong kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tiếp tục duy trì nghề sản xuất muối truyền thống trên địa bàn huyện Long Điền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận năm 2018; chủ trì phối hợp với địa phương triển khai các chính sách ưu đãi theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, Nghị quyết số 20/2020/NQ-ND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tổng hợp, định kỳ hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định.

Thảo Nguyên