Phấn đấu đến năm 2030, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 60 USD

04/03/2021 - 11:00 | Giá cả, thông tin thị trường

Phấn đấu đến năm 2030, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 60 - 62 tỷ USD; trong đó, nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ USD, lâm sản đạt khoảng 16 - 17 tỷ USD, thủy sản đạt 15 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi đạt từ 3 - 4 tỷ USD, mặt hàng nông, lâm, thủy sản khác đạt khoảng 2 tỷ USD. Đó là mục tiêucủa Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021.

            Mục tiêu của Đề án đến năm 2030 là thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tham gia toàn diện và bền vững vào chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm toàn cầu. Nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nhằm đáp ứng được các quy định của các thị trường nhập khẩu. Tiếp tục định vị và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

          Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 6 - 8%/năm; khoảng 40% sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 70% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 60% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản là qua chế biến và chế biến sâu.

          Để đạt được mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tạo thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản như: Các quy định về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, đăng ký danh sách doanh nghiệp, danh mục sản phẩm được phép xuất khẩu, thủ tục hải quan...

          Tổ chức, sắp xếp, đổi mới những hợp tác xã hiện có, xây dựng các hợp tác xã kiểu mới theo hướng phát triển gắn với thị trường. Thúc đẩy phát triển các mô hình chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, trong đó liên kết hợp tác xã với doanh nghiệp là vai trò chủ đạo trong việc sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu nông, lâm, thủy sản.

          Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, triển khai các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm; quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế...

          UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể hóa các nội dung của Đề án sát với điều kiện thực tế của địa phương; đề xuất các dự án cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn gắn với các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với định hướng phát triển chung của cả nước.

                                                                                      VTH