Phấn đấu đến năm 2025 hình thành Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

06/04/2023 - 15:05 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Đó là nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 585-KL/TU ngày 19/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.

            Kế hoạch nhằm mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần xây dựng ngành nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nông lâm, thủy sản của tỉnh bình quân giai đoạn 2021-2025 là 4,3%;

          Xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh theo chuỗi giá trị, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

          Cụ thể đến năm 2025, tăng giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp gấp 1,5 lần so với năm 2021, đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản); các diện tích đất quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thu hồi để triển khai thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

          Quy hoạch và xây dựng 05 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: vùng sản xuất hồ tiêu, vùng chăn nuôi, vùng cây ăn quả và vùng thủy sản gắn với liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đối với các sản phẩm chủ lực; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về khoa học kỹ thuật cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nông nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất nhằm tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

          Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ứng dụng công nghê cao trong sản xuất, chế biến nông sản;

          Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ứng dụng công nghê cao trong sản xuất, chế biến nông sản; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại; xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách; rà soát các chính sách hỗ trợ hiện hành và các quy định liên quan đến việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

          UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổ chức sơ kết hằng năm, tổng kết kết quả thực hiện đến năm 2025 tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh Uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định; tổng hợp đề xuất, trình UBND tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương theo quy định.

          Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương căn cứ Kế hoạch hành động của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất (nếu có) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định...

                                                                     VTH