Nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng

03/07/2023 - 14:15 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Kể từ ngày 01/7/2023, nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng nếu các thông số đạt giá trị giới hạn theo quy định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đó là một trong các nội dung được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Theo đó, cây trồng bao gồm cây trồng nông nghiệp, cây trồng nông nghiệp và cây dược liệu và nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng là nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy định tại Quy chuẩn này để tưới gốc cho cây trồng (tưới vào vùng bộ rễ xung quanh gốc cây)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng - QCVN 01-95:2022/BNNPTNT quy định giá trị giới hạn cho phép các thông số nước thải chăn nuôi sử dụng tưới gốc cho cây trồng như sau:

STT

Thông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn

Loại cây trồng được sử dụng

1

pH

-

5,5 - 9

Các loại cây trồng

2

Clorua (Cl)

mg/L

≤ 600

3

Asen (As)

mg/L

≤ 0,1

4

Cadimi (Cd)

mg/L

≤ 0,01

5

Crom tổng số (Cr)

mg/L

≤ 0,5

6

Thủy ngân (Hg)

mg/L

≤ 0,002

7

Chì (Pb)

mg/L

≤ 0,05

8

E. Coli

MPN hoặc CFU/100 ml

≤ 200

Các loại cây trồng

> 200 - 1.000

Các loại cây trồng trừ cây rau, cây dược liệu hằng năm

> 1.000 - 5.000

Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp dài ngày không sử dụng làm thực phẩm, thức ăn cho vật nuôi

≥ 5.000

Không được sử dụng cho các loại cây trồng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại, cơ quan quản lý, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. Đối với nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải sử dụng chung (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, vùng nước biển ven bờ có mục đích xác định) thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng phải thực hiện công bố hợp quy, đăng ký công bố hợp quy theo quy định và khi được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công bố hợp quy phải chịu sự đánh giá giám sát không quá 12 tháng/lần hoặc đột xuất khi cẩn thiết. Khi phát hiện nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng không phù hợp với công bố hợp quy phải dừng sử dụng, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, tiến hành thực hiện khắc phục và chỉ được tiếp tục sử dụng sau khi thực hiện đạt yêu cầu các biện pháp khắc phục.

Được biết, một số quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc đều đã ban hành chính sách hỗ trợ tài chính cho người dân sử dụng nước thải chăn nuôi cho mục đích trồng trọt để giảm phân bón hóa học. Tại Việt Nam, nhiều dự án phi chính phủ do Hà Lan và Đan Mạch tài trợ đã được thực hiện để khuyến cáo người dân sử dụng nước thải chăn nuôi tưới cho cây trồng, nhưng ở cấp độ quốc gia chưa có quy chuẩn hay tiêu chuẩn quy định về nội dung này. Việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi tưới cho cây trồng sẽ giúp cho các cơ sở chăn nuôi giảm một số chi phí đáng kể trong quá trình hoạt động như chi phí về điện năng tiêu thụ, thuê nhân công vận hành và mua hóa chất để xử lý nước thải chăn nuôi./.

Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu