NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CÙNG CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” NĂM 2021

06/04/2021 - 10:23 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm phát huy sức mạnh của cả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

            Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 30/KH-SNN ngày 19/3/2021 phát động phong trào thi đua“Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021 với các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh); Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy), cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn liền với đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; phát huy sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phát huy sáng kiến, giải pháp tác động tích cực đến việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng công nghệ cao, phát triển ngành nghề sản xuất mới, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân; Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; khuyến khích các tổ chức sản xuất hình thành mối liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Kế hoạch phát động thi đua phong trào thi đuaNgành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021 sẽ có 5 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng, đó là các cá nhân và tập thể tiêu biểu xuất sắc thuộc các cơ quan, đơn vị,các tổ chức có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

                                                                      HTN-NTM