Ngành Nông nghiệp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

14/05/2021 - 15:44 | Xúc tiến thương mại

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời theo yêu cầu của doanh nghiệp; thực hiện các giải đáp vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 46/KH-SNN ngày 06/05/2021 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng nội dung, hình thức và phương pháp được quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Lồng ghép các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp đang thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các đơn vị với đại diện của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, thực hiện tăng cường năng lực cho người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong đó củng cố, kiện toàn người phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý của cơ quan, đơn vị để làm đầu mối triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định; Tạo điều kiện cho người phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin pháp lý thường xuyên cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao năng lực của người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 Bên cạnh đó, có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp: Thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh mới ban hành; các thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh có nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; các thông tin giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; giới thiệu những quy định về các Điều ước quốc tế về thương mại và đầu tư mà Việt Nam đã ký kết, tham gia hoặc đang đàm phán; Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động: Tiếp nhận vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đối với các quy định của pháp luật và thực hiện giải đáp hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ, các hình thức giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua trang thông tin điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, trong đó, tập trung giới thiệu các luật mới, các chuyên đề pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp....

                                                                     VTH