Năm 2025 tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động nông thôn

06/12/2021 - 13:52 | Văn bản quy phạm pháp luật

Đó là mục tiêu của Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 vừa được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 3904/QĐ-UBND.

            Theo đó, đến năm 2025 có thêm 4 nghề và 1 làng nghề truyền thống được công nhận. Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển nghề truyền thống; ngành nghề nông thôn trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, xử lý môi trường, đồng thời, khuyến khích hỗ trợ các nghề mới phát triển tại địa phương; hỗ trợ thành lập HTX trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn; xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói hướng đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch.

          Ngoài ra, kế hoạch còn đưa ra các giải pháp hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn  về mặt bằng sản xuất; xúc tiến thương mại; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ lập, thẩm định, tổ chức Lễ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP; xây dựng hệ thống xử lý môi trường, cơ sở vật chất ngành nghề nông thôn; khoa học công nghệ; Lồng ghép phát triển du lịch nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, giải pháp huy động nguồn vốn, đầu tư tín dụng...

          UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai theo kế hoạch; Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đạt các tiêu chí theo quy định...

          Kế hoạch nhằm phát triển ngành nghề nông thôn hướng tới bảo tồn, phát triển các nghề truyền thống gắn với du lịch, tạo hiệu quả kép vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất vừa khẳng định sự đa dạng, phong phú, chất lượng và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc với nét riêng của du lịch tỉnh....

                                                                             VTH