Một số nhiệm vụ về công tác Xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân của Hội Nông Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024

23/01/2024 - 10:01 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Một số nhiệm vụ về công tác Xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân của Hội Nông Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024

Năm 2023 Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tích cực chủ động, sáng tạo linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao. Với những kết quả đạt được trong năm 2023. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024, trong đó có một số nội dung công tác Xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân  như sau:

Công tác nâng cao năng lực cho nông dân phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2028; Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp” giai đoạn 2023-2028; hỗ trợ nông dân áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp; đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử 2023-2038.

Tổ chức các lớp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; Tổ chức tuyên truyền về sản xuất nông sản an toàn; chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Hội thảo khoa học “Cơ hội và thách thức đối với nông dân về chuyển đổi số, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị.

Lê Mai - Hội Nông dân tỉnh