Một số giải pháp chỉ đạo nhằm đảm bảo và duy trì sản xuất trồng trọt trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19

30/08/2021 - 08:46 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất trồng trọt. Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 11230/UBND-VP về việc tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 và xác định cấp độ nguy cơ (vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và vùng xanh) từng khu vực sau ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; dự kiến đối với các xã, phường, thị trấn có hoạt động sản xuất trồng trọt trên trên toàn tỉnh có 5 xã, phường thị trấn là vùng đỏ; 8 xã, phường, thị trấn là cam; 11 xã, phường, thị trấn là vùng vàng. Để phục hồi, duy trì, không để đứt gãy chuỗi sản xuất trồng trọt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm tại chỗ trong những tháng cuối năm 2021, góp phần ổn định thu nhập và đời sống của bà con nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19, quan tâm chỉ đạo sản xuất đối với từng vùng nguy cơ, cụ thể như sau:

1. Đối với các địa phương thuộc vùng đỏ - vùng nguy cơ rất cao (dự kiến gồm 5 phường, xã, thị trấn: Phước Hải, huyện Đất Đỏ; Hắc Dịch, Phú Mỹ, phường 10, 11, 12 Tp. Vũng Tàu)

- Đối với diện tích 20 ha lúa Hè Thu chưa thu hoạch tại Phước Hải, huyện Đất Đỏ (thu hoạch cuối tháng 8 và trong tháng 9/2021), đề nghị địa phương có phương án hỗ trợ thu hoạch (kêu gọi sự hỗ trợ của quân đội hoặc hình thành đội hỗ trợ thu hoạch và kết nối tiêu thụ nông sản).

- Đối với diện tích 164 ha bưởi đang trong giai đoạn thu hoạch tại Hắc Dịch, Tx. Phú Mỹ; do vùng trên có đặc thù vườn gắn liền với nhà ở, độc lập với nhà bên cạnh do đó hoạt động chăm sóc được tiếp tục và đảm bảo nguyên tắc 5K. Tuy nhiên vấn đề thu hoạch mỗi ngày cần 5-10 lao động, không thuê được bên ngoài nên đề nghị địa phương có phương án hỗ trợ thu hoạch (kêu gọi sự hỗ trợ của quân đội hoặc hình thành đội hỗ trợ thu hoạch và kết nối tiêu thụ nông sản).

- Đối với diện tích cây hàng năm dự kiến xuống giống là 93 ha (bắt đầu xuống giống trong tháng 9/2021), gồm 87 ha lúa (Hắc Dịch, Phú Mỹ 27 ha và Phước Hải, Đất Đỏ 60 ha) 6 ha bắp (Phước Hải, Đất Đỏ), đề nghị địa phương có phương án hỗ trợ công tác xuống giống; trong trường hợp người dân tự tổ chức sản xuất thì chỉ được phép thực hiện các hoạt động sản xuất trong phạm vi vườn nhà (vườn gắn liền với nhà ở), độc lập với nhà bên cạnh và đảm bảo nguyên tắc 5K.

2. Đối với các địa phương thuộc vùng cam - vùng nguy cơ cao (dự kiến gồm 8 xã, phường, thị trấn: Long Mỹ, Lộc An, Phước Hội, huyện Đất Đỏ; Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ; Phước Hưng, huyện Long Điền; Bình Châu, Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc)

- Đề nghị địa phương xem xét cho phép một số hoạt động sản xuất trồng trọt, mọi hoạt động đảm bảo nguyên tắc 5K và cam kết chỉ di chuyển từ nhà đến vườn, ruộng, rẫy, không dừng, đỗ giữa đường (1 cung đường 2 địa điểm) với lộ trình di chuyển chi tiết, cụ thể:

+ Đối với diện tích 703 ha cây hàng năm vụ Hè Thu chưa thu hoạch (thu hoạch cuối tháng 8 và trong tháng 9/2021), gồm lúa 633 ha (Đất Đỏ 552 ha, Xuyên Mộc 81 ha), rau đậu các loại 70 ha (Đất Đỏ 43 ha, Long Điền 27 ha),… cho phép nông dân và thuê nhân công thu hoạch nông sản, chỉ di chuyển nội vùng hoặc nội xã.

+ Đối với diện tích cây hàng năm dự kiến xuống giống là 1.471 ha (bắt đầu xuống giống trong tháng 9/2021), gồm lúa 995 ha (Long Điền 60 ha, Đất Đỏ 538 ha, Xuyên Mộc 417 ha), bắp 90 ha (Đất Đỏ 7 ha, Phú Mỹ 58 ha, Xuyên Mộc 25 ha), rau 350 ha (Phú Mỹ 195 ha, Đất Đỏ 49 ha, Xuyên Mộc 46 ha, Long Điền 60 ha... cho phép nông dân và thuê lao động thực hiện công tác xuống giống và chăm sóc cây trồng (bón phân, phun thuốc BVTV, tưới tiêu), chỉ di chuyển nội vùng hoặc nội xã.

+ Đối với diện tích 752 ha cây ăn quả cho thu hoạch trong 4 tháng cuối năm gồm: nhãn 504 ha (Đất Đỏ 98 ha, Xuyên Mộc 406 ha), bưởi 200 ha (Phú Mỹ); cho phép nông hộ và thuê lao động thực hiện công tác thu hoạch, chỉ di chuyển nội vùng hoặc nội xã.

+ Đối với các diện tích cây lâu năm chủ yếu đang trong giai đoạn chăm sóc, cho phép nông hộ thực hiện công tác chăm sóc (bón phân, phun thuốc, tưới tiêu), chỉ di chuyển nội vùng hoặc nội xã.

- Đề nghị địa phương thành lập các đội hỗ trợ sản xuất, thu hoạch và kết nối tiêu thụ nông sản, trong đó tập trung hỗ trợ đối tượng xâm canh (nhà ở và nơi sản xuất liên xã hoặc liên huyện).

3. Đối với các địa phương thuộc vùng vàng - vùng nguy cơ (dự kiến gồm 11 xã, phường, thị trấn: Hòa Long, thành phố Bà Rịa; Ngãi Giao, Quảng Thành, Xuân Sơn, huyện Châu Đức; An Ngãi, huyện Long Điền; Phước Bửu, Bàu Lâm, Tân Lâm, Phước Tân, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc)

- Đề nghị địa phương xem xét cho phép một số hoạt động sản xuất trồng trọt, mọi hoạt động đảm bảo nguyên tắc 5K và cam kết chỉ di chuyển từ nhà đến vườn, ruộng, rẫy, không dừng, đỗ giữa đường (1 cung đường 2 địa điểm) với lộ trình di chuyển chi tiết, cụ thể:

+ Đối với diện tích 782 ha cây hàng năm vụ Hè Thu chưa thu hoạch (thu hoạch cuối tháng 8 và trong tháng 9/2021), gồm lúa 640 ha (Bà Rịa 455 ha, Châu Đức 4 ha, Long Điền 94 ha, Xuyên Mộc 87 ha), rau các loại 48 ha (Bà Rịa 9 ha, Long Điền 39 ha), bắp 59 ha (Bà Rịa 32 ha, Châu Đức 27 ha),... cho phép nông dân và thuê lao động thu hoạch nông sản, chỉ di chuyển trong xã hoặc các xã liền kề.

+ Đối với diện tích cây hàng năm dự kiến xuống giống là 1.607 ha (bắt đầu xuống giống trong tháng 9/2021), gồm lúa 776 ha (Bà Rịa 275 ha, Châu Đức 164 ha, Long Điền 94 ha, Xuyên Mộc 243 ha), bắp 326 ha (Bà Rịa 15 ha, Châu Đức 197 ha, Xuyên Mộc 114 ha), rau đậu các loại 488 ha,...; cho phép nông dân và thuê lao động thực hiện công tác xuống giống và chăm sóc cây trồng (bón phân, phun thuốc BVTV, tưới tiêu), chỉ di chuyển trong xã hoặc các xã liền kề.

+ Đối với diện tích 1.064 ha cây ăn quả cho thu hoạch trong 4 tháng cuối năm gồm: nhãn 668 ha (Xuyên Mộc), bưởi 41 ha (Phú Mỹ), quýt 195 ha (Xuyên Mộc),...; cho phép nông hộ và thuê lao động thực hiện công tác thu hoạch, chỉ di chuyển trong xã hoặc các xã liền kề.

+ Đối với các diện tích cây lâu năm chủ yếu đang trong giai đoạn chăm sóc, cho phép nông hộ thực hiện công tác chăm sóc (bón phân, phun thuốc, tưới tiêu) chỉ di chuyển trong xã hoặc và các xã liền kề.

- Đề nghị địa phương thành lập các đội hỗ trợ sản xuất, thu hoạch và kết nối tiêu thụ nông sản, trong đó tập trung hỗ trợ đối tượng xâm canh (nhà ở và nơi sản xuất liên xã hoặc liên huyện).

4. Đối với các địa phương thuộc vùng xanh - vùng bình thường mới

- Đề nghị địa phương xem xét cho phép thực hiện toàn bộ các hoạt động sản xuất trồng trọt, mọi hoạt động phải đảm bảo nguyên tắc 5K và cam kết chỉ di chuyển từ nhà đến rẫy, không dừng, đỗ giữa đường (1 cung đường 2 địa điểm) với lộ trình di chuyển chi tiết.

- Đề nghị địa phương thành lập các đội hỗ trợ sản xuất, thu hoạch và kết nối tiêu thụ nông sản, trong đó: tập trung hỗ trợ đối tượng xâm canh (nhà ở và nơi sản xuất liên xã hoặc liên huyện) có nơi ở hoặc vườn tại vùng đỏ, da cam, vàng.

Lưu ý: Xác định vùng trên theo danh sách cập nhật ngày 23/8/2021, đề nghị địa phương tùy tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại từng thời điểm để điều chỉnh giải pháp chỉ đạo phù hợp.

Đồng thời, để công tác thu hoạch vụ Hè Thu và chuẩn bị xuống giống vụ Mùa được đảm bảo, đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, ban hành và phổ biến các quy định cụ thể về việc cấp phép thực hiện các hoạt động sản xuất trồng trọt (làm đất, gieo trồng, bón phân, phun thuốc BVTV, tưới tiêu, thu hoạch) và vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất (làm đất, gieo trồng, thu hoạch,…) trên địa bàn quản lý và tiếp tục chỉ đạo sản xuất các nội dung theo văn bản số 1729/SNN-BVTV ngày 25/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc một số chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, Mùa năm 2021 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kim Khánh