MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

07/01/2021 - 14:45 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Căn cứ Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin phổ biến các nội dung của Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng để quý doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã biết và thực hiện

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này phê duyệt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ các sản phẩm nằm trong Danh mục một số ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các hình thức liên kết:

1. Liên kết từ cung ứg vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

2. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

3. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

4. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đối tượng quy định tại từ khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gồm:

a) Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là nông dân);

b) Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký kinh doanh;

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp;

d) Doanh nghiệp.

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều kiện và mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết cho chủ trì liên kết bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Không quá 300 triệu đồng/dự án liên kết;

b) Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Không quá 250 triệu đồng/dự án liên kết;

c) Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Không quá 250 triệu đồng/dự án liên kết;

d) Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Không quá 200 triệu đồng/dự án liên kết.

2. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đối với dự án liên kết trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án liên kết.

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết điểm

a) Hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện mô hình bao gồm, chi phí mua giống, thiết bị, vật tư thiết yếu cho các hợp tác xã, trang trại để xây dựng mô hình liên kết điểm nhưng không quá 01 tỷ đồng/mô hình;

b) Hỗ trợ 100% kinh phí nhưng không quá 02 tỷ đồng/mô hình đối với mô hình liên kết điểm thực hiện tại huyện Côn Đảo và các xã có thôn đặc biệt khó khăn theo danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

4. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã cho các bên tham gia liên kết.

a) Hỗ trợ xây dựng và đăng ký chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa (bao gồm tem truy xuất nguồn gốc điện tử): Hỗ trợ 20 triệu đồng/nhãn hiệu hàng hóa;

b) Liên kết trong trồng trọt: Hỗ trợ 50% chi phí mua cây giống, vật tư thiết yếu, gồm:


Cây giống, vật tư

Mức hỗ trợ

Thời gian hỗ trợ

Cây rau các loại

10 triệu đồng/ha/vụ

Không quá 03 vụ sản xuất

Nấm ăn các loại

50 triệu đồng/1.000m2 diện tích trồng

Không quá 03 chu kỳ sản xuất

Hoa ngắn ngày các loại

15 triệu đồng/1.000 đơn vị (gốc hoặc chậu)

Không quá 03 chu kỳ sản xuất

Cây dược liệu

20 triệu đồng/ha/vụ

Không quá 03 chu kỳ sản xuất

Cây lương thực

12 triệu đồng/ha/vụ

Không quá 03 vụ sản xuất

Cây công nghiệp, cây ăn quả

15 triệu đồng/ha/năm

Không quá 03 năm

c) Liên kết trong chăn nuôi: Hỗ trợ 50% chi phí mua con giống, vật tư thiết yếu cho các hộ, trang trại tham gia chuỗi liên kết trong chăn nuôi, gồm:

Con giống, vật tư

Mức hỗ trợ

Thời gian hỗ trợ

chăn nuôi gà (thương phẩm)

70 triệu đồng/chu kỳ sản xuất/10.000 con

Không quá 03 vụ sản xuất

Liên kết chăn nuôi heo (thịt)

50 triệu đồng/chu kỳ sản xuất/100 con

Không quá 03 chu kỳ sản xuất

Liên kết chăn nuôi bò (thịt)

50 triệu đồng/chu kỳ sản xuất/10 con

Không quá 02 chu kỳ sản xuất

d) Hỗ trợ 50% chi phí mua giống, vật tư thiết yếu trong liên kết trong nuôi trồng thủy sản, mức hỗ trợ không quá 90 triệu đồng/ha. Thời gian hỗ trợ không quá 03 vụ sản xuất.

5. Hỗ trợ 40% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án liên kết khi áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), cụ thể:

a) Liên kết trong trồng trọt: Hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/hộ;

b) Liên kết trong chăn nuôi: Hỗ trợ không quá 18 triệu đồng/hộ;

c) Liên kết trong thủy sản: Hỗ trợ không quá 17 triệu đồng/hộ.

6. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Nguồn vốn: Ngân sách địa phương.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ chức đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Kỳ họp thứ Mười chín thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 12 năm 2020.

Nguyễn Bình