Kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật ngay từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu

16/10/2023 - 09:54 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Nhằm kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở xuất khẩu và tại các cửa khẩu, đồng thời bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam, tuân thủ quy định của nước nhập khẩu, ngày 09/10/2023 Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản 2635/BVTV – HTQT, theo đó đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương thống nhất triển khai một số nội dung:

Nhằm kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở xuất khẩu và tại các cửa khẩu, đồng thời bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam, tuân thủ quy định của nước nhập khẩu, ngày 09/10/2023 Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản 2635/BVTV – HTQT, theo đó đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương thống nhất triển khai một số nội dung:

1. Thông báo ngay cho chủ sở hữu hợp pháp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói biết về các trường hợp vi phạm quy định của nước nhập khẩu sau khi nhận được văn bản của Cục Bảo vệ thực vật. Đề nghị tạm dừng việc sử dụng mã số sau 7 ngày kể từ khi phát hành thông báo trên, đồng thời gửi cho Cục Bảo vệ thực vật để phối hợp thực hiện.
          2. Chủ trì, phối hợp với chủ sở hữu các mã số có thông báo không tuân thủ để xác minh nguyên nhân và áp dụng biện pháp khắc phục. Hoàn thiện báo cáo gửi về Cục Bảo vệ thực vật trong thời gian 10 ngày kể từ khi tạm dừng sử dụng mã số. Báo cáo phải nêu rõ nguyên nhân, đánh giá được hiệu quả của việc thực hiện hành động khắc phục tại các mã số vi phạm và có đề xuất cụ thể một trong các nội dung sau:

- Đề nghị tiếp tục sử dụng mã số do đã thực hiện tốt các biện pháp khắc phục đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

- Đề nghị tiếp tục tạm dừng sử dụng mã số do chưa áp dụng tốt biện pháp khắc phục, thời gian đề nghị tạm dừng phải ghi rõ trong báo cáo.

- Thực hiện thu hồi đối với các mã số nhận được thông báo không tuân thủ của Cục Bảo vệ thực vật từ lần thứ 2 trở lên.

3. Căn cứ đề nghị của địa phương, Cục BVTV sẽ thông báo cho các đơn
vị KDTV tại cửa khẩu các thông tin của mã số để phối hợp kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của nước nhập khẩu.

4. Các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã thu hồi theo đề nghị của cơ quan chuyên môn địa phương mà có nhu cầu đăng ký mã số xuất khẩu trở lại thì thực hiện đăng ký như cấp mới và phải được cơ quan chuyên môn địa phương kiểm tra thực tế đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, có báo cáo chi tiết về Cục BVTV để phối hợp thực hiện.

           Thanh Hiền TT&BVTV