Kiểm soát dịch bệnh thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm từ nay đến 2030

25/08/2023 - 09:19 | An toàn thực phẩm

Ngày 25 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023-2030”

Mục tiêu của Kế hoạch là : Xây dựng được các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với gia súc, gia cầm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm (ATTP) trong chăn nuôi, vận chuyển, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu. Kiểm soát thuốc, vắc xin thú y bảo đảm đạt yêu cầu chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật, ATTP, giảm thiểu nguy cơ kháng thuốc.

Đặc biệt, theo Kế hoạch quốc gia đã được phê duyệt, ngành Nông nghiệp sẽ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý chuyên ngành thú y các cấp nhằm góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, phù hợp với kiến trúc điện tử 2.0 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nâng cấp Hệ thống trực tuyến phòng chống dịch bệnh

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi sổ trong công tác thú y, giai đoạn 2023-2030: Kho dữ liệu (Data warehouse) số dùng chung của ngành thú y sẽ được xây dựng và tích hợp với dữ liệu dùng chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hệ thống trực tuyến phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản được rà soát, nâng cấp và duy trì. Hệ thống trực tuyến phục vụ công tác kiểm dịch động vật được xây dựng. Hệ thống trực tuyến phục vụ công tác kiểm tra vệ sinh thú y, ATTP được xây dựng. Hệ thống trực tuyến phục vụ công tác quản lý thuốc thú y được xây dựng. Hệ thống trực tuyến chỉ đạo điều hành, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thú y được thiết lập mới.

Giám sát chỉ tiêu ATTP trong sản phẩm thủy sản nhập khẩu

Để tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và ATTP đối với động vật, sản phẩm động vật, giai đoạn 2023-2030, ngành Nông nghiệp sẽ triển khai thực hiện Nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, ATTP; Giám sát vệ sinh thú y, ATTP đối với sản phẩm động vật tiêu dùng trong nước; Giám sát vệ sinh thú y, ATTP đối với sản phẩm động vật xuất khẩu; Giám sát các chỉ tiêu vi sinh, chất cấm, chất tồn dư trong các sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản nhập khẩu. Xây dựng và triển khai chương trình thông tin, tuyên truyền về vệ sinh thú y, ATTP. Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và ATTP đối với động vật, sản phẩm động vật.

Hợp tác quốc tế về nuôi trồng thủy sản.

Để nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vắc xin thú y đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, giai đoạn 2023-2030, ngành Nông nghiệp sẽ triển khai thực hiện Nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Xây dựng 02 phòng thử nghiệm trọng điểm phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc thú y. Tăng cường năng lực quản lý thuốc, vắc xin thú y. Xây dựng và triển khai dự án thí điểm nghiên cứu, sản xuất, sử dụng Autogenous vaccine. Giám sát chất lượng thuốc thú y. Giám sát sử dụng kháng sinh và kháng thuốc. Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông về quản lý, kê đơn thuốc, sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng thuốc. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin thú y, quản lý, sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng thuốc trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Giám sát kháng thuốc trong nuôi trồng thủy sản

Đối với kế hoạch nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vắc xin thú y đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, giai đoạn 2023-2030: Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí triển khai kế hoạch chủ động lấy mẫu giám sát chất lượng thuốc thú y, thuốc sát trùng, giám sát kháng thuốc trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; giám sát chất lượng, đánh giá hiệu lực các loại vắc xin.

Mặt khác, chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai dự án đầu tư, nâng cấp phòng thử nghiệm dược phẩm, phòng thử nghiệm vắc xin thú y; thiết lập hệ thống phòng thử nghiệm về kháng thuốc (bao gồm 01 phòng thử nghiệm trọng điểm quốc gia về kháng thuốc).

Chỉ đạo rà soát, phân loại đánh giá, loại các sản phẩm không phù hợp ra khỏi danh mục thuốc thú y được phép lưu hành. Chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai dự án thí điểm nghiên cứu, sản xuất, sử dụng vắc xin phòng các bệnh quan trọng, bệnh mới xuất hiện, xâm nhiễm vào Việt Nam.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc kê đơn, bán và sử dụng thuốc thú y theo đơn; giám sát việc phối trộn và sử dụng kháng sinh. Chỉ đạo rà soát, kiện toàn, bổ sung nhân lực, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý thuốc thú y cho các cơ quan trung ương và địa phương.

Giám sát sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Đối với kế hoạch nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vắc xin thú y đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, giai đoạn 2023-2030: Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí kinh phí triển khai kế hoạch chủ động của địa phương để hiện giám sát chất lượng thuốc thú y, giám sát kháng thuốc trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Hàng năm, tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá các cơ sở buôn bán thuốc thú y đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn. Phối hợp tổ chức nghiên cứu, sản xuất, đánh giá, sử dụng các loại thuốc thú y, nhất là các loại vắc xin phòng, các bệnh quan trọng, vắc xin thế hệ mới. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc kê đơn, bán và sử dụng thuốc thú y theo đơn; giám sát sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

          Thúy Nga