Khuyến công quốc gia năm 2023: Ưu tiên nội dung đổi mới công nghệ sản xuất

16/01/2023 - 14:03 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Cục Công Thương địa phương vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023, trong đó hoạt động khuyến công sẽ ưu tiên cho các nội dung liên quan đến đổi mới công nghệ sản xuất.

Theo đó, với nội dung hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa vào sản xuất, đề án sẽ tập trung hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến do cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tự nghiên cứu, sản xuất, gia công chế tạo và ứng dụng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, được cơ quan quản lý công nhận.

Riêng các đề án liên quan đến công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững, Cục Công thương địa phương nêu rõ, khi xây dựng đề án khuyến khích các cơ sở thực hiện báo cáo đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn làm căn cứ ưu tiên xét chọn.

Nội dung ưu tiên tiếp theo là các đề án hỗ trợ cơ sở CNNT sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn và nhân rộng mô hình áp dụng. Cùng đó là hỗ trợ các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản trị DN; phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; ưu tiên các địa phương có đăng ký đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm  CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết CCN, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các CCN…

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu ban hành 11 chương trình khuyến công địa phương với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh gần 5,7 tỷ và nguồn kinh phí đối ứng của doanh nghiệp 3,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Kế hoạch này bắt đầu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, tại Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chương trình Khuyến công địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế hoạch xây dựng 5 nhóm nội dung chính để thực hiện, cụ thể là:

(1) Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;

(2) Chương trình phát triển sản phẩm;

(3) Hoạt động tư vấn, tập huấn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp;

(4) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động khuyến công;

(5) Xây dựng chương trình tuyên truyền hoạt động khuyến công.

Một số chương trình khuyến công địa phương mà Tỉnh dự kiến thực hiện, bao gồm: tập huấn bồi duỡng kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức tập huấn theo chuyên đề; hỗ trợ úng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp; tham gia hội chợ triển lãm và tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin 2023; xây dựng chương trình tuyên truyền hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; phát hành bản tin khuyến công; khảo sát cập nhật dữ liệu cơ sở CNNT trên trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công; duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh…

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023, đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố  tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch khuyến công nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, có hiệu quả.

Thảo Nguyên